Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE605 Yeni Türk Edebiyatında Türler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tanzimat’tan sonra Batı edebiyatından alınarak Türk edebiyatına getirilen edebî türleri tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her öğrenci, biri kitap tanıtımı, diğeri orijinal bir konunun araştırılması ve incelemesinden oluşan iki projeyi hazırlar ve ara sınav ve final sınavından önce elektronik ortamda teslim eder. Her Yüksek Lisans öğrencisi resmi yayınlar ve süreli yayın-basın yoluyla Yeni Türk Edebiyatında Türler dersine ilişkin literatürü ciddi bir biçimde takip etmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tzvetan Todorov, “The Origin of Genres” (Türlerin Kaynağı), (Trans. Richard M. Berrong), New Literary History, Vol. 8, Nu. 1, Autumn 1976, pp. 159-170. Metin Akkuş, “Edebî Tür Teorileri ve Divan Edebiyatında Türlerin Tasnifi Problemi”, Osmanlı Edebiyatı Araştırmaları: Makaleler, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 2000, ss. 9-32. Tzvetan Todorov, “Edebî Türler”, Fantastik: Edebî Türe Yapısal Bir Yaklaşım (Çev. Nedret Öztokat), Metis Eleştiri, İstanbul, 2004, ss. 11-29. Adem Çalışkan, Yeni Türk Edebiyatında Türler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2011, 232 s. Adem Çalışkan, “Türk Edebiyatında Poetika-I”, Berceste, Aylık Kültür – Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 2-17. Adem Çalışkan, “Türk Edebiyatında Poetika-II”, Berceste - Aylık Kültür – Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 19-39. Adem Çalışkan, “Halit Fahri Ozansoy Bibliyografyası / Bibliography for Halit Fahri Ozansoy”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, C. 3, S. 6, Aralık 2012, ss. 21-89. Ayrıca bkz. http://sobiad.odu.edu.tr/cilt3/cilt3sayi6_pdf/caliskan_adem.pdf , 01.01.2013. Kemal Demiray, Edebiyatta Türler, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul, 1971, 184 s. Emin Özdemir, Yazı ve Yazınsal Türler, Varlık Yayınları, İstanbul, 1983, 328 s. Aysu Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1998. Alemdar Yalçın, II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 336 s. Gıyasettin Aytaş, Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 1.bs., Ankara, 2002, 402 s. Ömer Lekesiz, Kuramdan Yoruma / Öykü Yazıları, Selis Kitaplar, İstanbul, 2006, 255 s. Munise Yıldırım, Yazınsal Türler, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2009, 530 s. Şaban Sağlık, Popüler Roman Estetik Roman, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010. Adem Can, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası –Dergâh’tan Büyük Doğu’ya-, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012, 476 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebî tür kavramı üzerinde durulacak; Tanzimat’tan sonra Batı edebiyatından alınarak Türk edebiyatına getirilen edebi türler tanıtılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 15 5 75
29 Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Yeni Türk edebiyatı ve edebiyatta ‘tür’ kavramı, türün tanımı ve sınıflandırılması; Tür teorisi ve tür teorisinin sınıflandırılması.
2 Yeni Türk edebiyatında gelişen türler: Şiir, şiirin doğuşu, çeşitleri, şiir teorisi, Yeni Türk edebiyatında şiir.
3 Batıdan gelen nazım şekilleri, Yeni Türk edebiyatında poetik metinler.
4 Hikâye ve roman kavramları, tanımları, tarihsel gelişimleri.
5 Hikâye / Öykü çeşitleri, Öykü kuramı; Roman çeşitleri, roman teorisi.
6 Yeni Türk edebiyatında hikâye ve roman, özellikleri, temsilcileri …
7 Tiyatro kavramı, tanımı, tarihsel gelişimi, tiyatro/ dram teorisi, tiyatronun çeşitleri: Trajedi, komedi, dram.
8 Eleştiri kavramı, tanımı, çeşitleri, Yeni Türk edebiyatında eleştiri ve temsilcileri.
9 Yeni Türk edebiyatında makale, deneme, hatıra / anı, seyahat / gezi,
10 ARA SINAV
11 Biyografi / otobiyografi, sohbet, mektup … vb.
12 Musahabe / sohbet, hitabet / nutuk / söylev ve çeşitleri.
13 Mizah ve hiciv, fıkra …
14 Diğer türler: Gazetecilik ve dergicilik … Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148926 Batılılaşma hareketlerinin kültür, sanat, değerler sistemi ve Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini kavrayabilme.
2 1152957 Yeni gelişen edebi türler konusunda eski ve yeni yayınları yakından takip ederek uzmanlık derecesini geliştirebilme.
3 1152660 Tanzimat sonrası gelişen şiir, hikâye, roman, eleştiri ve tiyatro gibi türlerde edinilen bilgileri teorik ve pratik olarak kullanabilme.
4 1153699 Bu türlerde yanlı değil objektif bir bakış açısı ile tek başına araştırma ve inceleme faaliyetleri yapabilme, bunları yazılı ve görsel olarak aktarabilme.
5 1172520 Tanzimat sonrası gelişen türlerin devirlere göre gelişimini temsilcileriyle birlikte tanıyabilme, disiplinler ve metinler arası bir yaklaşımla örnek çözümlemeler yapabilme.
6 1174585 Bu alandaki gelişmeleri iletişim ve eğitim teknolojilerine paralel olarak takip edebilme, çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetip içselleştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4
2 5 4 5 4 4 4
3 5 4 5 4 4 4
4 5 4 5 4 4 4
5 5 4 5 4 4 4
6 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek