Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE606 Türk Şiir Bilgisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerine “Türk şiiri”ni tanıtmak; onlara akademik çalışmalarında, Türk şiirinin türlerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Her Yüksek Lisans öğrencisi, resmi yayınlar ve süreli basın-yayın yoluyla Türk Şiir Bilgisi dersine ilişkin literatürü ciddi bir biçimde takip etmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adem Çalışkan, Türk Şiir Bilgisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Samsun, 2010, 375 s. Adem Çalışkan, “Türk Edebiyatında Poetika-I”, Berceste, Aylık Kültür – Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 2-17. Adem Çalışkan, “Türk Edebiyatında Poetika-II”, Berceste - Aylık Kültür – Sanat - Edebiyat Dergisi, Yıl: 10, S. 119, Mayıs 2012, ss. 19-39. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs. Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs., Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982. Ahmet Hamdi Tanpınar, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs. Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982. Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları, BFS Yayınları, İstanbul, 1986, 556 s. Orhan Okay, Şiir Sanatı Dersleri, -Cumhuriyet Devri Poetikası-, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1987. M. Orhan Okay, Meşrûtiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1990. Hakan Sazyek, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1996. Hüseyin Tuncer, Garipçiler, Akademi Kitabevi, İzmir, 1997, 214 s. Hüseyin Tuncer, Yedi Meşaleciler, 2.bs., Akademi Kitabevi, İzmir, 1998, 202 s. Öztürk Emiroğlu, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebî Faaliyetleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, XV+530 s. Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs., Akçağ Yayınları, İstanbul, 2003. Cevat Akkanat, Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, XVII+362 s. Hüseyin Tuncer, İkinci Yeni(ci)ler / Sıkı Şairler, Orkun Kitabevi, İzmir, 2005, 205 s. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası, 1.bs., Hece Yayınları, Ankara, 2005, 528 s. Abdullah Uçman – Ahmet Bican Ercilasun – İnci Enginün – İsmail Parlatır – Nurullah Çetin – Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 701 s. İsmail Parlatır – İnci Enginün – Ömer F. Huyugüzel – Bilge Ercilasun – Mustafa Özbalcı - Alaattin Karaca, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 583 s. İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006, 943 s. Cafer Şen, Fecr-i Âtî Edebiyatı / Tespit – Tahlil – Tenkit, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, 1710 s. Ali İhsan Kolcu, Millî Edebiyat I / Şiir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2007, 454 s. Necmi Selamet, Şiirimizde Manifestolar, İlya İzmir Yayınevi, İzmir, 2007, 117 s. Adem Çalışkan, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım (1923-1960)-I”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Volume: 3, Issue: 10, Winter 2010, ss. 140-199. Bkz. http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/caliskan_adem.pdf , 02.01.2010. Adem Can, Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası –Dergâh’tan Büyük doğu’ya-, 1.bs., Kurgan Edebiyat Yayınları, Ankara, 2012, 476 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Şiir nedir; şair kimdir; şiir ve imge; şiirin yapısı; şiir yorumu; şiir eleştirisi; şiir dili; edebi sanatlar; poetika nedir; Türk şiirinde poetikalar: Garip Önsözü (Orhan Veli Kanık), Poetika (Necip Fazıl Kısakürek) vs. Manifesto nedir; Türk şiirinde manifestolar: Fecr-i Âtî Bildirisi, Yedi Meşale; şiir türleri; Türk şiirinde türler; Divan şiiri türleri, Türk halk şiiri türleri, modern Türk şiirinde türler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş; Şiir Nedir? Kelime ve terim anlamı; Konusu, İşlevi … 1. Hafta.docx
2 Şair (a-Batı’da şair, b-Doğu’da şair) … 2. Hafta.docx
3 Şiirin Sınıflandırılması; Şiir Sanatı / Poetika. 3. Hafta.docx
4 Şiir Terimleri (a-Şiir teorisi (Şiirde yapı, şekil ve muhteva, mana, konu, tema, şiir dili, diğer disiplinlerle ilişkisi), b-Şiir eleştirisi.) 4. Hafta.docx
5 Şiiri oluşturan unsurlar (a-Ahenk (1-Ritim: Vezin, Kafiye, Redif; 2-Armoni (Aliterasyon ve Asonans), b-Bediî Tefekkür / Estetik Yapı (1-His, 2-Hayal, 3-Fikir, 4-Dil ve Üslûp: Edebî sanatlar), c-Şekil (1-Nazım şekli …)). 5. Hafta.docx
6 Şiir İnceleme Yöntemi (a-Metin şerhi, b-Şiir tahlili, açıklaması ve çözümlemesi); Örnek şiir tahlilleri ve yapılmış tahlillerin derlenmesi. Örnek şiir tahlilleri. 6. Hafta.docx
7 Şiirin Tarihsel Gelişimi (a-Batı’da şiir, b-Doğu’da şiir): 7. Hafta.docx
8 Türk Edebiyatında Şiir: 1-İslâmiyet’ten önceki Türk edebiyatında şiir, 8. Hafta.docx
9 2-İslâmî Türk edebiyatında Şiir (1-Halk şiiri, 2-Tasavvuf / Tekke şiiri, 3-Divan Şiiri: Nazım şekli ve türleri; Aruz vezinleri ve edebî sanatlar…) 10. Hafta.docx
10 ARA SINAV
11 3-Batı Tesirinde Türk Şiiri: 1-Tanzimat ve Ara Nesil’de şiir; Temsilcileri. 11. Hafta.docx
12 2-Servet-i Fünûn Devri Türk Şiiri; Özellikleri, temsilcileri … 12. Hafta.docx
13 3-Meşrûtiyet Devri Türk Şiiri (1-Fecr-i Âtî dönemi Türk şiiri, 2-Millî edebiyat ve şiir; Edebî topluluklar… Beş hececiler … 13. Hafta.docx
14 Cumhuriyet Devri Türk Şiiri; Özellikleri; Sınıflandırılması: Yedi Meşaleciler, Toplumcu gerçekçiler, Birinci Yeniler (Garipçiler), Hisarcılar, İkinci Yeniler / Anlamsızlar; 1960 sonrası Türk şiiri ve poetik metinleri, şairleri … Genel Değerlendirme. 14. Hafta.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544520 Şiir kavramı ile ilgili kavram ve terminolojiyi klasik ve yeni yayınları gözden geçirerek uzmanlık düzeyinde öğrenip kavrayabilme.
2 1544521 Türk şiiri ve tarihi ile gerekli donanıma sahip olup disiplinler arası ve eleştirel bir yaklaşımla teorik ve pratikte bunları uygulayabilme.
3 1544523 Şiir konusunda uzmanlık gerektiren başta şiir teorisi, şiir eleştirisi, şiir yorumu, açıklaması ve metin şerhi gibi konularda tek başına faaliyet ve çalışmalar yapabilme.
4 1544522 Türk şiir tarihi ile ilişkili tüm konularda, şiir sanatı/ poetika sorunlarına çözüm üretebilecek bir seviyeye gelebilme, bu alandaki bulgularını yazılı ve görsel iletişim teknolojileri sayesinde aktarabilme.
5 1544524 Türk şiirinin hiçbir dönemine önyargılı olmaksızın bilimsel yaklaşımın gereği objektif araştırma yöntem ve araçlarından yararlanma, şiir ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilme.
6 1544519 Türk şiiri üzerindeki bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerlerin etkisini Türk milletinin tarihsel dokusu ve değer yargıları da düşünülerek değerlendirebilme ve içselleştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek