Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE607 Karşılaştırmalı Edebiyat 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dünya ve Türk edebiyatlarını tür, içerik, kavram ve teorik düzlemde karşılaştırma ve değerlendirme. Karşılaştırmalı edebiyat disiplininin çalışma sahası ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmenin sınırlılıklarını tartışmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin teorik farkındalık ve eleştirel düşünme birikimine sahip ve bunu destekleyen bir lisans formasyonu almış lisansüstü öğrencileri ile yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Murat Belge, Step ve Bozkır, İletişim Yay. Jale Parla, Kölelik Efendilik, Şarkiyatçılık A. M. Rousseau - Cl. Pichois, Karşılaştırmalı Edebiyat, Çev. Mehmet Yazgan, İst.: M.E.B. yayınları, 1994 *René Wellek-Austin Warren, Yeni Dergi, Genel Karşılaştırmalı ve Ulusal Edebiyat, Rene Wellek, Austin Warren, Yeni Dergi, S.77., ss.112-119. René Wellek-Austin Warren, Genel Mukayeseli ve Milli Edebiyat Kavramları, Edebiyat Biliminin Temelleri, Çev. Ahmet Edip Uysal ss. 55-64. İnci Enginün, Mukayeseli Edebiyat, İstanbul: Dergah Yay., 1999. *Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, İstanbul: Say Yay., 2003. *Dünya Edebiyatı Denilince, Aralıkta Edebiyat Sempozyum Bildirileri, Derleyen: E.Efe Çakmak, İstanbul: Varlık Yay., 2009. *David Damrosch, Dünya Edebiyatı Nasıl Okunmalı?, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2016. *David Damrosch, Dünya Edebiyatı Nedir, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2013. *Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası, İstanbul: Metis, 2010. *Dünya Edebiyatı Bağlamında Modern Türk Romanı Kesişen Yazgıların Hikayesi, Çev. Erkan Irmak, İstanbul: İletişim, 2014 *Jale Parla, Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım, Tehlikeli Yönelişler: Ahmet Mithat’tan Ahmet Hamdi Tanpınar’a Yazar Figürasyonu, İstanbul: İletişim 2011 *Erich Auerbach, Yabanın Tuzlu Ekmeği, Dünya Edebiyatının Filolojisi, İstanbul: Metis, 2010 *Harold Bloom, Etkilenme Endişesi, Çev. Ferit Burak Aydar, İstanbul: Metis, 2008 Laurent Mignon, Ana Metne Eklenen Dipnotlar *Alphan Akgül, “Baki ve Shakespeare Üzerine Metinlerarası Bir Yaklaşım: ‘Hazan Gazeli’ ve ‘Sone 73’”, Journal of Turkish Studies Walter Andrews Özel Sayısı (Kış 2008). *Eleştirinin Üst Boyutu Karşılaştırmalı Edebiyat (Dosya), Varlık Dergisi, Eylül 2009 *Karşılaştırmalı Edebiyat (Dosya), Kitap-lık, S.115, Nisan 2008 *Notos, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı (Dosya), S.73, Aralık Ocak 2018-2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyadaki edebiyat türüne dair birikimle Türk edebiyatını farklı başlıklar altında Karşılaştırmalı Edebiyat yaklaşımı kıstaslarıyla değerlendirebilmeyi amaçlar. Dünya edebiyatı içerisinde Türk edebiyatının yerini görür ve analiz eder. Edebiyatın ülkeler çerçevesinde içerik ve tür açısından gelişimini değerlendirir ve analiz eder. Motif ve konu başlıklarının bu disiplinde ele alınış şeklini kavrar ve benzer uygulamalar yapar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
10 Tartışma 1 10 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 15 5 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Goethe'nin Eckermann ile yaptığı bir sohbette açığa çıkan dünya edebiyatı (weltliteratur) kavramı
2 Karşılaştırmalı edebiyatın bir disiplin olarak kuruluşu ve doğma ihtiyacı
3 Karşılaştırma, yöntem ve yaklaşımlar
4 René Wellek and karşılaştırmalı edebiyatın zamanla yaşadığı kriz
5 Karşılaştırmalı edebiyat ve çok kültürlülük
6 Karşılaştırmalı edebiyat ve çeviri ve elitizm sorunu
7 Karşılaştırmalı edebiyat ve avrupamerkezlilik, batı kanonu sorunu (Edward Said’in ''oryantalizm''i, Gayatri Chakravorty Spivak’ın ''madun''u gibi kavramlar etrafında)
8 David Damrosch ve Dünya Edebiyatı Nedir ve Nasıl Okunmalı?
9 Franco Moretti ve uzaktan okuma yöntemi
10 Arasınav
11 Türkiye’de alanın önemli isimleri, yöntem ve yaklaşım farklılıkları, İnci Enginün, Gürsel Aytaç,Murat Belge, Jale Parla, Azade Seyhan, Nurdan Gürbilek vs.
12 Yakın dönemde karşılaştırmalı edebiyat bağlamında vuku bulan Orhan Koçak Süha Oğuzertem tartışması, karşılaştırmalı edebi eser analizlerinin Türk eleştirisindeki durumu
13 Karşılaştırmalı edebi eser analizi okumaları
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290289 Karşılaştırmalı edebiyat çalışma alanının temel metinlerini okuyarak bu alana ait kavram dünyasını ve sahip olduğu sorunları tanıyabilme.
2 1290290 Karşılaştırma metodunun genel olarak edebî düşüncenin kendi doğasına mı içkin olduğu yoksa yalnızca karşılaştırmalı edebiyat alanına mı münhasır olduğu üzerine belli bir perspektif elde etme.
3 1290291 Çeşitli karşılaştırma analizlerinde karşılaştırmacıların sahip olduğu temel sorunsalların, kalkış ve varış noktalarının incelenmesi sonucunda, alanın içerisine düştüğü ileri sürülen açmazların, yaşanan krizlerin (karşılaştırmacının basit bir konu ortaklığının ileri gidememesi, kaynak ve etki analizlerine dayanan yahut da milliyetçi hassasiyetler ve motivasyonlarla sonuçlanan karşılaştırmalar gibi) görülmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek