Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE614 Karahanlı Türkçesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihindeki yerinin ve Karahanlı Türkçesi dönemi metinlerinin ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yayınları, Ankara, 1947. Arat, Reşit Rahmeti, Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig III-İndeks¸ (Yayıma Hazırlayanlar: Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya, Nuri Yüce), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1979. Arat, Reşit Rahmeti, Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig - Çeviri, TDK Yayınları, Ankara, 1959. Atalay, Besim, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi (I-IV), TDKYayınları, 1998-1999, Ankara. Dankoff, Robert, Yusuf Khass Hajib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes, translated, with and introduction and notes, University of Chicago Press, USA, 1983. ERASLAN, Kemal (1993) Ahmed-i Yesevî, Divan-ı Hikmet, Seçmeler, Ankara, 482 s. Kültür Bakanlığı Yayınları: 546. Türk Klasikleri Dizisi: 22. Arat, Reşid Rahmeti (1992). Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki: Atebetü’l-Hakayık, Ankara: TDK Yayınları. Hacıeminoğlu, Necmettin (1996), Karahanlı Türkçesi Grameri, TDKY, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

11-14. yüzyılda Karahanlı sahasında Hakaniye Türkçesi olarak da bilinen Türk dilinin tarihi lehçesinin ve bu lehçeyle yazılmış eserlerin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 2 30 60
5 Derse Katılım 15 5 75
10 Tartışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karahanlı sahası ve temel metinleri
2 Karahanlıcanın Ses Bilgisi
3 Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Metinlerin Yazım Özellikleri
4 Karahanlı Türkçesinde Kelime Yapma Yolları
5 Karahanlıca Çekim Bilgisi
6 Karahanlıca Söz Dizimi
7 Kutadgu Bilig
8 Ara Sınav
9 Kutadgu Bilig
10 Divanu Lugati't-Türk
11 Divanu Lugati't-Türk
12 Atabetü'l-Hakayık
13 Divan-ı Hikmet
14 Kur'an Çevirileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1480411 Öğrenciler dönemin genel dil özelliklerini kavrar
2 1480412 Bu döneme ait metinleri okuyup anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek