Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036142011 Karahanlı Türkçesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türk dilinin temel metinlerinin öğretilmesi ve öğrencinin Türk dilinin tarihi bir dönemiyle ilgili bilgilendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arat, Reşit Rahmeti, Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yayınları, Ankara, 1947. Arat, Reşit Rahmeti, Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig III-İndeks¸ (Yayıma Hazırlayanlar: Kemal Eraslan, Osman Fikri Sertkaya, Nuri Yüce), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1979. Arat, Reşit Rahmeti, Yusuf Has Hacib: Kutadgu Bilig - Çeviri, TDK Yayınları, Ankara, 1959. Atalay, Besim, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi (I-IV), TDKYayınları, 1998-1999, Ankara. Dankoff, Robert, Yusuf Khass Hajib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirror for Princes, translated, with and introduction and notes, University of Chicago Press, USA, 1983. ERASLAN, Kemal (1993) Ahmed-i Yesevî, Divan-ı Hikmet, Seçmeler, Ankara, 482 s. Kültür Bakanlığı Yayınları: 546. Türk Klasikleri Dizisi: 22. Arat, Reşid Rahmeti (1992). Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki: Atebetü’l-Hakayık, Ankara: TDK Yayınları. Hacıeminoğlu, Necmettin (1996), Karahanlı Türkçesi Grameri, TDKY, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

11-14. yüzyılda Karahanlı sahasında Hakaniye Türkçesi olarak da bilinen Türk dilinin tarihi lehçesinin ve bu lehçeyle yazılmış eserlerin öğretilmesi.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 2 30 60
5 Derse Katılım 15 5 75
10 Tartışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karahanlı sahası ve temel metinleri
2 Karahanlıcanın Ses Bilgisi
3 Karahanlı Türkçesiyle Yazılmış Metinlerin Yazım Özellikleri
4 Karahanlı Türkçesinde Kelime Yapma Yolları
5 Karahanlıca Çekim Bilgisi
6 Karahanlıca Söz Dizimi
7 Kutadgu Bilig
8 Ara Sınav
9 Kutadgu Bilig
10 Divanu Lugati't-Türk
11 Divanu Lugati't-Türk
12 Atabetü'l-Hakayık
13 Divan-ı Hikmet
14 Kur'an Çevirileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258312 Türk dilinin temel metinlerini tanıtmak
2 1258313 Türk dili sahasında araştırma yapabilecek yeterlilikler kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.