Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036272011 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Önde gelen divan şairlerine ait edebi metinleri ayrıntılı olarak incelemek ve şerh metotlarını kavramak. Mazmunlar ve mefhumlar üzerinde çalışmalar yapabilmek. Klâsik ve modern anlamda Eski Türk Edebiyatı metinlerini inceleme yöntemleri hakkında yeterli bilgi birikimine ve deneyime sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Yakup POYRAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nihat Tarlan, “Fuzuli Divanı Şerhi I-II,III,” (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara); Ali Nihat Tarlan, “Fuzulî Divanı Şerhi” (Akçağ Yayınları, Ankara) Prof. Dr. Ali Hüseyin Ayan, “Leyla vü Mecnun,” Dergah Yayınları, İstanbul); Prof. Dr. Metin Akar, “Su Kasidesi Şerhi” (TDV Yayınları, Ankara); Prof. Dr. Sabahattin Küçük, “Baki Divanı,” (Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara); “Yahya Divanı,” (Haz. Rekin Ertem), (Akçağ Yayınları Ankara); “Hayali Divanı,” (Haz. Ali Nihat Tarlan), (Akçağ Yayınları Ankara), Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, “Divanlar Arasında” (Akçağ Yayınları, Ankara); Fuzûlî Kitabı, 500. Yılında Fuzuli Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul); Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul);Prof. Dr. Fahir İz, “Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II” (Akçağ Yayınları); Prof. Dr. A. Atilla Şentürk-Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi” (Dergah Yayınları, İstanbul). Muhammet Nur Dogan, “Poetikadan Ontolojiye-Fuzûlî’de Ruh-Söz Varlıgı”, Eski Siirin Bahçesinde, AÇS Yay., 1stanbul 2008. Muvaffak Eflatun, Eski Türk Edebiyatına Giris (Ed.:Ahmet Mermer), Akçag Yay., Ankara 2007, s.504-506. Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, YKY, 1stanbul 1993. Yavuz Bayram, “Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama”, Yom Sanat, S.12 (Mayıs-Haziran 2003), s.12-15. Yavuz Bayram, “Ontolojik Analiz Metodu ve Nâ‘ilî’nin ‘ile geçdik’ Redifli Gazeli”, OMÜ SBE, seminer çalısması, Samsun 1996. Yavuz Bayram, Menderes Coşkun ve Ali İhsan Öbek, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları. Seçilmiş örnek metinlerin uygulamalı şerhi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 1 5
17 Alan Çalışması 4 5 20
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar.
2 Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları.
3 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Mesnevi’sinden beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
4 Fuzûlî ve bir gazelinin şerhi.
5 Fuzulî ve Su kasidesinin incelenmesi.
6 Bâkî ve bir gazelinin şerhi.
7 Bâkî ve Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi şerhi.
8 Nedim Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
9 Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
10 Ara sınav/değerlendirme
11 Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
12 Çeşitli şairlere ilişkin kozmik ve astroloji unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
13 Çeşitli şairlere ilişkin sosyal hayatı yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
14 Çeşitli şairlere ilişkin kültürü yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
15 Yarı yıl sonu sınavı/değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53699 1141957 Ögrenciler, Eski Türk Edebiyatı metinlerini inceleme yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olurlar.
53700 1146775 Ögrenciler, çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında yorumda bulunur.
128384 1217774 Öğrenciler, Divan edebiyatının zengin içeriği hakkında tartışmalarda bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.