Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036282011 Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Eski Türk edebiyatında karşılaşılan nazım şekillerini bütün özellikleriyle tanımak ve kavramak. Nazım sekli ile nazım türü arasındaki ayrımı yapabilmek. Eski Türk edebiyatında yer alan nazım türleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlarla ilgili sınıflandırma yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assist. Prof. Dr. Yakup POYRAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKKUS Metin, Klâsik Türk Siirinin Anlam Dünyası Edebî Türler ve Tarzlar, Fenomen Yay., Erzurum 2006. AYAN Hüseyin (2005), Fuzuli Leyla vü Mecnun , 1stanbul: Dergah Yayınları. BANARLI Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Yay., 1stanbul 1971. BAYRAM Yavuz, “Bildungsroman Örnegi Olarak Hüsn ü Ask”, 1lmî Arastırmalar, S:23 (Bahar 2007), 1stanbul 2007, s.7-28. BAYRAM Yavuz, “Tahkiye Esaslı Metinlerin Çözümünde Biçimbilimsel Yöntem ve Hüsn ü Ask Örnegi”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Arastırmaları Cem Dilçin Özel Sayısı, Ed.Zehra Toska, Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, S.:33/1 2009, s.87-103. CANIM Rıdvan (1999), Türk Edebiyatında Sâkînâmeleri ve İsretnâme, Ankara: Akçag Yayınları. ÇELEBIOGLU, Âmil, Türk Edebiyatında Mesnevi, Kitabevi Yay., İstanbul 1999. İPEKTEN Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. KARTAL Ahmet, “Türkçe Mesnevilerin Tertip Özellikleri”, Siraz’dan İstanbul’a, Kriter Yay., İstanbul 2008, s.529-576. KOÇ KESKIN Neslihan, “Eski Türk Edebiyatında Edebî Türler”, Eski Türk Edebiyatına Giris (Ed. Ahmet Mermer), Akçag Yay., Ankara 2007, s.249-450. KÜLEKÇI Numan, XI-XX.Yüzyıllar El Yazması Metinler ve Özetleriyle Mesnevi Edebiyatı Antolojisi, Erzurum 1999, 2 C. SENTÜRK A.Atillâ ve KARTAL Ahmet, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., 1stanbul 2004. ÜNVER 1smail, “Mesnevi”, Türk Dili Türk Siiri Özel Sayısı-II (Divan Siiri),TDK Yay., Ankara 1986, s.430-563.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski Türk edebiyatında kullanılan nazım şekilleri hakkında tarihî, teorik ve biçimsel bilgi. Gazel, müstezad, kasîde, kıt’a, nazm, rübâî, tuyug, musammatlar, terkîb-i bend, tercî-i bend. Nazım seklinazım türü ayrımı. Eski Türk edebiyatında nazım türlerinin adlandırılması ve sınıflandırılmasına yönelik öneriler. Nazım türleriyle ilgili çalışmalar, örnek metinler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 1 5
17 Alan Çalışması 4 5 20
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nazım sekli ile nazım türü kavramları. Kaynakça.
2 Nazım şekilleri. Genel tablo.
3 Nazım şekilleri.
4 Nazım şekilleri.
5 Nazım şekilleri.
6 Nazım şekilleri.
7 Nazım şekli ile nazım türünün ayrıştırılması
8 Nazım türlerinin sınıflandırılması
9 Nazım türleri.
10 Ara sınav/değerlendirme.
11 Nazım türleri.
12 Nazım türleri.
13 Nazım türleri.
14 Nazım türleri.
15 Dönem sonu sınavı/değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53689 1150283 Ögrenciler, Eski Türk Edebiyatına ait nazım sekilleri ve nazım türleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
53690 1152180 Ögrenciler, nazım sekli ile nazım türü arasındaki farkı kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.