Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056292012 Tanzimat Dönemi Felsefesi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Ders, Türkiyede’ki modern düşüncenin doğmasında önemli etkisi bulunan Tanzimat dönemi (birinci ve ikinci meşrutiyet dönemleri) felsefelerinin incelenmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 .H.Ziya Ülken, Türkiyede Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, 2012 2.Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, çev.:Ali Reşad, İstanbul, 1999 3.Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İstan-bul, 2006 4.Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı.42, Ankara, 2008 5.Eric Jan, Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev.:Yasemin Gönen, İstanbul, 2008 6.Kollektif, Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi, İstanbul, 2009 7.Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, çev.: Fahri Unan, İstanbul, 2003 8. Kâmıran Birand, Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri, Ankara, 1955 9. E.Ziya Karal,“Tanzimattan Evvel Garplılaşma Hareketleri”, Tanzimat (Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle),İstanbul, 1940. 10. İhsan Sungu,“Tanzimat ve Yeni Osmanlılar”, Tanzi-mat(Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle), Maarif Matbaası, İstanbul, 1940 11. N.Öner, Tanzimattan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı, Ankara, 1940 12.İsmail Yerguz, Rıza Tevfik Yaşamı Sanatı Yapıtları, İstanbul, 1997 13.Abdullah Cevdet, Fünun ve Felsefe ve Felsefe Sanihaları, Konya, 2009 14.Ali Haydar Bayat, Hüseyinzade Ali Bey, İstanbul,1998 15. İsmail Hakkı İzmirli, İslamda Felsefe Akımları, İstanbul, 1995 16.Şehbenderzade Ahmed Hilmi, Amak-ı Hayal, İstanbul, 2011 17.İsmail Fenni Ertuğrul, Hakikat Nurları, İstanbul, 1994 18.Mehmetali Ayni, Darul Fünun Tarihi, İstanbul, 2007 19.Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Ankara, 2010 20.Cüneyd Okay, Bir Meşrutiyet Aydını Nüzhet Sabit, Ankara, 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Abdullah Cevdet, Rıza Tevfik, Hüseyinzade Ali Turan, İsmail Hakkı İzmirli, Şehbenderzade Ahmet Hilmi, İsmail Fenni Ertuğrul, Mehmet Ali Ayni, Ziya Gökalp ve Nüzhet Sabit gibi filozof ve düşünürlerin etkinliklerini ve felsefi düşünce ve akımlarını inceleme ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanzimat döneminin genel özellikleri
2 Tanzimat döneminin genel özellikleri
3 Osmanlı düşüncesinde Tanzimat Dönemi
4 Tanzimat döneminde belirginleşen felsefi düşünceler
5 Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık
6 Batıcılık, Türkçülük, İslamcılık
7 Liberal düşünce
8 Tanzimat dönemi ve yeni insan tipi
9 Jöntürkler
10 Sosyal değişme ve Tanzimat
11 Ara sınav ya da ödev
12 Tanzimat dönemi ve modernleşme
13 Tanzimat dönemi ve modernleşme
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201589 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1201594 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1201596 Tanzimat dönemi felsefesinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması.
4 1201600 Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4
2 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 5
3 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 5
4 5 4 5 5 5 4 4 5 2 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek