Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS621 Türkiye’de Siyasal Fikir Hareketleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkan düşünce akımlarını öğretmek. Cumhuriyet dönemi düşünce akımlarının ortaya çıkışlarını, gelişimlerini ve siyasal boyutunu öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Selim EREN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul 2002. Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul 1979. İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, 3 cilt, İstanbul 1997. Mehmet Ali Ayni, Ulusçuluk (Milliyetçilik), İstanbul 1997. Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar, 1-2, İstanbul 2009. Mümtazer Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslamcılığın Doğuşu, İstanbul 1991. Nevzat Kösoğlu, Milliyetçilikte Yeni Arayışlar: Yahya Kemal (Hayatı ve Düşünce Dünyası), Ankara 2009. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 2002. Tarık Zafer Tunaya, İslamcılık Akımı, İstanbul 2003. Tanıl Bora (Ed.), İslamcılık: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 6, İstanbul 2004. Tanıl Bora-M. Gültekingil (Ed.), Kemalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 2, İstanbul 2001. Tanıl Bora (Ed.), Milliyetçilik: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 4, İstanbul 2002. Tanıl Bora (Ed.), Liberalizm: Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 7, İstanbul 2005. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları (Haz. Mehmet Kaplan), Ankara 1976. “Siyasal Düşünce Akımları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul ty, ss. 1923-1962.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki siyasi, ekonomik arka planına dair bilgi verilecek ve bu doğrultuda oluşan toplumsal yapı, husule gelen fikir akımları ve özellikle 20. yüzyılın başında siyasi arenada yaşanan hareketlilik, farklı düşüncelere mensup aydınlarca teşkil olunan siyasi partiler, örgütler, bunların amaçları ve oluşturdukları toplumsal hareketler üzerine okumalar yapılacak ve bunlar üzerine tartışılacaktır. Meşrutiyet dönemi fikir akımları, Meşrutiyet’in Cumhuriyet’e bıraktığı düşünce mirası. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, etkili olan düşünce akımları ve temsilcileri. Halkçılık, İslamcılık, Milliyetçilik, Sosyalizm, Atatürkçülük ve Liberalizm akımlarının temel özellikleri. Bu akımların, siyasal temsil durumu, temsilcileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meşrutiyet dönemi düşünce hareketleri (Osmanlıcılık, İslamcılık) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
2 Meşrutiyet dönemi düşünce hareketleri (Batıcılık, Türkçülük) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
3 Cumhuriyet dönemi düşünce hareketlerinin genel görünümü Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
4 Halkçılık (1912-1960) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
5 Halkçılık (1960 sonrası) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
6 İslamcılık (Meşrutiyet dönemi) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
7 İslamcılık (Cumhuriyet dönemi) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
8 Milliyetçilik (Meşrutiyet dönemi) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
9 Sosyalizm (1960’a kadar) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
10 Sosyalizm (1960’dan sonra) Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
11 Liberalizm Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
12 Türkiye'de siyasal yapı ve ideolojiler Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
13 Siyasi partiler ve ideolojik dayanakları Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc
14 Dönem sonu genel değerlendirme Türkiyede Siyasi Fikir Hareketleri Dersi İçerikleri.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515266 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan sosyal problemler ve bunlar üzerine yapılan tartışmaları öğrenme
2 1515267 Cumhuriyet dönemi siyasi fikir hareketleri hakkında bilgi sahibi olma
3 1515268 Cumhuriyet dönemi fikir önderleri hakkında bilgi sahibi olma
4 1515269 Günümüze gelinceye kadar Türkiye'de karşılaşılan siyasi fikir hareketlerinin günümüz problemlerine yaklaşımdaki etkisini fark etme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77789 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77790 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 75317 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77791 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77792 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77793 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 75318 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 75326 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 75319 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 75325 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 75324 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 75323 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 75322 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 75320 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 75321 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek