Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB614 Sosyal Bilimlerde Alan Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sosyal bilim olarak din eğitimi, din psikolojisi ve din sosyolojisi alan araştırmalarının yöntem ve tekniklerini kullanabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01. Karasar N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayını, Ankara, 2003. 02. Büyüköztürk Ş. ve Diğerleri., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegema Yay. Ankara, 2008. 03. Balcı A., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler, Ankara, 1995. 04. İslamoğlu A.H., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayını, İzmir, 2009. 05. Büyüköztürk Ş., Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi Yay. Ankara, 2011. 06. Tavşancıl E., Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Nobel Yayını, Ankara, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din eğitimi din psikolojisi ve din sosyolojisi ile ilgili araştırmalarda problem seçimi, hipotez kurma, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve istatistiksel teknikler, hipotezlerin test edilmesi, bulguların düzenlenmesi ve tartışılması, araştırma raporunun yazılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Bilimleri ve Bilimsel Araştırma
2 Din Bilimlerinde Araştırma Çeşitleri ve Araştırma Eğitimi
3 Din Bilimlerinde Araştırma Süreci: Problem, Alt Problemler, Hipotezler (Denenceler), Amaç ve Önem, Sayıltılar (Varsayımlar), Sınırlılıklar, Tanımlar.
4 Din Bilimlerinde Araştırma Süreci: Yöntem ve Araştırma Modeli
5 Din Bilimleri Araştırmalarında Evren ve Örneklem Seçimi
6 Din Bilimleri Araştırmalarında Veri Toplama Teknikleri
7 Din Bilimleri Araştırmalarında Literatür Taraması
8 Din Bilimleri Araştırmalarında Gözlem ve Görüşme
9 Din Bilimleri Araştırmalarında Anket ve Test Geliştirme
10 Geliştirilen Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği
11 Hipotez Test Teknikleri: Yüzde ve Ki-kare
12 Hipotez Test Teknikleri: Varyans Analizi ve t-Testi
13 Hipotez Test Teknikleri: Korelasyon ve Regresyon
14 Din Bilimleri Araştırmalarında Bulgular ve Yorumlar, Sonuç ve Öneriler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
62227 1375948 Din eğitimi, din psikolojisi ve din sosyolojisi bilim alanlarında araştırma problemi seçimini yapar ve araştırma önerisini hazırlar.
62228 1380926 Araştırma konusuyla ilgili anket ve ölçme aracı geliştirebilir ve bu ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapar.
62229 1381899 Araştırma konusuyla ilgili topladığı veriler ile SPSS istatistik programında varyans analizi, t-testi, ki-kare ve korelasyon gibi istatistiksel teknikleri kullanarak araştırma hipotezlerini test eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.