Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB618 Din Bilimleri İçin Spss Uygulamalı İstatistik Teknikler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, din bilimleri araştırmacılarında SPSS istatistik paket programı aracılığıyla çeşitli istatistik tekniklerini kullanma ve verileri doğru yorumlama yeterlilikleri kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Şeref Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yay., Ankara: 2006. 02→ Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, PegemA Yay., Ankara: 2006. 03→ Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, Ankara: 2003. 04→ Beril Sipahi, Serra Yurkoru, Murat Çinko, Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Beta, İstanbul: 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri, SPSS’de veri dosyası oluşturma, veri analizine uygun istatistik tekniği seçimi, testlerin geçerlik ve güvenirlik analizi, Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi, Parametrik Hipotez Testleri, t-testi, Parametrik Olmayan Hipotez testleri, Ki-Kare testi, Varyans Analizi, Anova, Manova

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din bilimlerinde bilimsel araştırma yöntemleri 1.ARAŞTIRMATEKNİKLERİ.GİRİŞ.ppt
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Şener Büyüköztürk vd., Pegem Yay., ss.2-25
2 Veri çeşitleri ve veri toplama teknikleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Şener Büyüköztürk vd., Pegem Yay., ss.102-170.
3 SPSS’de veri dosyası oluşturma Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.9-20
4 Veri analizine uygun istatistik tekniği seçimi Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.7-9
5 Testlerin geçerlik ve güvenirlik analizleri Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.167-182.
6 Verilerin düzenlenmesi ve gösterimi Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Şener Büyüköztürk vd., Pegem Yay., ss.272-320.
7 Verilerin betimlenmesi: Frekans dağılımı ve çapraz tablo Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.21-30.
8 Basit ve kısmi korelasyon Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.31-38.
9 T-testi Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.39-46
10 Varyans analizi: ANOVA Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.47-53
TUTUM.SAV
UYUM.SAV
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU Arasınav
12 Çok değişkenli varyans analizi:MANOVA Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.123-142
13 Ki-Kare Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi el Kitabı, Şener Büyüköztürk, Pegem Yay., ss.145-154
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63544 1544060 Bilimsel araştırmanın mahiyetini ve yöntemlerini tanıyabilecektir.
63545 1544061 Din bilimlerinde alan araştırmalarına yönelik veri toplama araçları (anket, ölçek, vb) geliştirebilecektir.
63546 1544062 Derste edindikleri bilgiler ışığında, araştırmalarından elde edilen verileri, uygun istatistiksel teknikler kullanılarak analiz edebilecek ve analiz sonuçları doğru yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
63544 2 3 3 4
63545 3 4
63546 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek