Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB632 Türkiye'de Kadın Sorunları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye’de kadın sorunlarını bilimsel araştırmalar çerçevesinde değerlendirmek ve toplumlarda kadınlarla ilgili ataerkil geleneğin yeri hakkında bilgi vermektir.”

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Erkan Perşembe

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Ümran Sevil; Ayça Gürkan; Her alanda kadın olmak, Nobel K.,Ankara 2018. 01→Hidayet Şefkatli Tuksal,Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri,Kitabiyat Y.,Ankara 2000. 02→İslami Araştırmalar Dergisi,C:5(1989) Kadın Özel Sayısı; İslamiyat Dergisi,C:3,S:2(2000) Kadın Özel Sayısı. 03→Serpil Çakır,Osmanlı Kadın Hareketi,Metis Kadın Araştırmaları,İstanbul 1996. 04→Fatmagül Berktay,Tarihin Cinsiyeti,Metis Y.,İstanbul 2003. 05 →Zehra Dökmen,Toplumsal Cinsiyet,Remzi K.,İstanbul 2010. 06→Serpil Sancar(Ed).Birkaç Arpa Boyu 21.Yüzyıla girerken Türkiyede Feminist Çalışmalar, Koç Üni,Y.,İstanbul 2011. 07→Deniz Kandiyoti,Cariyeler Bacılar Yurttaşlar,Metis Y.,İstanbul 2011. 08→M.Ünal,B.Yalın,Metropol Kadınları,Derin Y. İstanbul 2012. 09→Mustafa Tekin,Kutsal Kadın ve Kamu,Açılım Y.,İstanbul 2004.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kadın Sorunları, İslam ve Müslüman Geleneğinde Kadına Yaklaşım, Türkiye’de Kadın Problemleri ve Araştırmaları”

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
17 Alan Çalışması 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kadın sorunlarına giriş Günay-DünyadaKadınSorunları.pdf
2 Toplumsal cinsiyet ve kadın Berktay-KadınlarınCinsiyetkimliği.PDF
3 Toplumsal cinsiyet ve İslam Toker-Müslümankadınlardatoplumsalcinsiyet.PDF
Toker-DindarkadınlarınGüçlenmeimkanları.pdf
4 Müslüman toplumlarda kadının statüsü ve sorunlar Kırbaşoğlu-KadınKonusundaKuranayöneltileneleştiriler.pdf
5 Türkiye'de kadın sorunları D-TürkiyedeKadınınBireyolmaÇabası.pdf
6 İslam'da kadın hakları Hidayet Şefkatli Tuksal - Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri.pdf
7 Türkiye'de kadın çalışmaları YL-1980sonrasıkadınçalışmaları.PDF
8 Toplumsal cinsiyet ve şiddet Gulbahar-ToplumsalCinsiyetSiddet.pdf
9 Türkiye kırsalında kadın İlkaracan-Doğuanadoludakadınveaile.PDF
10 Kadın çalışmaları I YL-AileiçiŞiddetinHukukSosyolojisiAnalizi.pdf
11 Kadın çalışmaları II YL-İslamcıKadınDergilerindeKadın.pdf
12 Kadın çalışmaları III YL-MuhafazakarBasındaKadınKimliği.pdf
13 Kadın çalışmaları IV ESİ-İkinci kadın devrimi raporu.PDF
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339975 Kadınların sorunlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirme deneyimi kazanacaklardır.
2 1339978 Türkiye'de yaşayan kadınların sorunlarının diğer toplumlardaki konumunu değerlendirecekler.
3 1339979 Derste edindikleri bilgileri bir sonraki araştırmalarda kullanacaklar ve kazandıkları verileri yorumlayacak ve değerlendireceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4
3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek