Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB646 Sistematik Felsefe 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Lisansüstü eğitime başlamış olan öğrencilerin Felsefe Tarihi birikimlerinin üzerine bina edilmek koşuluyla sistematik olarak felsefenin tarihsel sürecindeki problemleri dikkate alarak derinlemesine analiz edinmesinin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi HASAN ATSIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sartre, Jean Paul, Denemeler (Çağımızın gerçekleri), çev.: Sebahattin Eyuboğlu, Vedat Günyol, Say Yayınları, İstanbul 1998. 2. Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev.: Mesut Akın, Say Yayınları, İstanbul 1998. 3. Russell, Bertrand, Siyasal İdealler, çev.: Mehmet Harmancı, Say Yayınları, İstanbul, 1996. 4. Reneaux, Roger, Egzistansiyalizm Üzerine Denemeler, çev.: Murtaza Korlaelçi, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1994. 5. Özlem, Doğan, Tarih Felsefesi, Say Yayınları,, İstanbul 2010. 6. Kollektif, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Heinemann, Fritz, "etik" İnkılap Yayınları, 361-385. 7. Kollektif, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Delius, Herald, "etik" İnkılap Yayınları, 333-359. 8. Erdem, Hüsameddin, Bazı Felsefe Meseleleri, Hü-Er Yayınları, Konya 2009. 9. Erdem, Hüsameddin, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Hü-Er Yayınları, Konya 1998. 10. Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara 1996. 11. West, David, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, çev.: Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, İstanbul 1998. 12. Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul 1998. 13. Hulme, Thomas Ernest, Hümanizm, Din ve Sanat Üzerine Felsefi Düşünceler, çev.: Ahmet Aydoğan, İz Yayıncılık, İstanbul 1999. 14. Kuhn, S. Thomas, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Çev.: Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul 1995. 15. Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitapevi, İstanbul 1990. 16. Weber, Alfred, Felsefe Tarihi, çev.: H.Vehbi Eralp, Sosyal Yayınları, İstanbul 1993. 17. Politzer Georges, Felsefenin Temel İlkeleri, Çev.: Enver Aytekin, Sosyal Yayınları, İstanbul 1997. 18. Lange, Friedrich Albert, Materyalizmin Tarihi, çev.: Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, c.1, İstanbul 1998. 19. Metin Yasa, Paradoksal Konuşmak, Elis Yayınları, Ankara 2007 20. Woolgar, Steve, Bilim – Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme-, Çev.: Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul 1999. 21. Hakkın Hünler, Estetik’in kısa Tarihi, Paradigma Yayınları, İstanbul 1998. 22. Özlem Doğan, Etik – Ahlak Felsefesi-, İnkılap Yayınları, İstanbul 2004. 23. Tatar, Burhanettin, “Ahlakın Kaynağı” DİB: İslam’a Giriş, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Metafizik, ontoloji, epistemoloji, sanat felsefesi, ahlak felsefesi, tarih felsefesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 30 1
17 Alan Çalışması 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
17 Alan Çalışması 5 5 25
27 Makale Yazma 1 86 86
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe sınıflamasına genel bakış. İlgi alanlarının belirlenmesi
2 Metafizik konusunda genel yaklaşımlar
3 Metafizik ve evren algısı
4 Varlık Felsefesi ve genel yaklaşımlar
5 Epistemoloji konusunda genel yaklaşımlar
6 Epistemoloji konusunda genel yaklaşımlar
7 Sanat Felsefesi ve Estetik algı
8 Sanat Felsefesi ve Estetik algı
9 Ahlak Felsefesi ve genel yaklaşımlar
10 Ahlak Felsefesi ve genel yaklaşımlar
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Tarih Felsefesi ve genel yaklaşımlar
13 Tarih Felsefesi ve genel yaklaşımlar
14 Çağdaş Felsefe
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537459 Sistematik Felsefe hakkında kapsamlı bilgiye sahip olacaklardır.
2 1537458 Sistematik olarak felsefi düşünce tarihini ve dönemler arasındaki geçişlerin sebep ve sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip olacaklardır.
3 1537460 Tercih ettiği alanla ilgili Felsefi bir alt yapı ve analiz gücüne sahip olacaklardır.
4 1537461 Toplumsal ve siyasi gelişmelerin Felsefi düşünce tarzıyla olan ilişkisini kavrayacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3
2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3
3 4 5 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek