Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Doğulu klasik Dinler Tarihi Metinlerini incelemek suretiyle dinler tarihinin gelişim sürecini ortaya koymak ve böylece ilahiyat alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin dinler tarihi bilim dalını daha iyi kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mahmut AYDIN & Prof. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Jacques Waardenburg, Muslim Perfection of Other Religions, A Historical Survey, New York: Oxford University Press, 1999. • Şehristani, Milel ve Nihal, çev. Mehmet Dalkılıç, İstanbul: Litera Yay. 2008. • İbn Hazm, el-Faslu fi’l-Milel-I ve’l-Ahvai ve’n-Nihal, Beyrut: Daru’l-Ceyl, ty. • Günay Tümer, Biruni’ye Göre Dinler ve İslam Dini, Anakra: DİB Yay. 1975.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Batı-Hıristiyan dünyasında XX. yüzyılda ortaya çıkan belli başlı teolojiler ve bunların öncüleri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik Metinlere Giriş
2 Reddiye ve Milel ve Nihal Çalışmaları
3 Tarihu’l-Edyan ve Peygamberler Tarihi Çalışmaları
4 Şehristani
5 İbn Hazm
6 Biruni
7 Taberi – Cahız
8 El- Makdisi
9 El-Bağdadi
10 Es-Serahsi
11 İbn Huzeyl
12 İbnu’l Kelbî
13 İbn Nedim
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109604 1167366 İslam dünyasında yapılan klasik dinler tarihi çalışmalarını tanıyacaklardır.
109605 1170213 İslam’ın ve Müslüman alimlerin ötekine yaklaşımlarını ve bu konuda izledikleri metotları kavrayacaklardır.
109606 1170639 Batıdaki Dinler Tarihi çalışmalarıyla mukayese etme imkanı bulabileceklerdir
109607 1182624 Klasik Dinler Tarihi çalışmalarının ötekiyle bir arada yaşamaya yaptığı katkı görülecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
109604 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3
109605 3 3 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
109606 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4
109607 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek