Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İTS614 Emeviler Dönemi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Emevî dönemine ilişkin siyasi, sosyal ve kültürel tüm olayları karşılaştırmalı yöntemle öğrencilere aktarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Metin Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aycan, İrfan, Saltanata giden yolda Muaviye b. Ebî Süfyan, Ankara, 1990; İbrahim Sarıçam, Emevî Haşimi İlişkileri, Ankara, 1997; Ahmet Ağırakça, Emevîler Döneminde Kıyamlar, İst. 1992; Ali Aksu, Emevîler Döneminde Sosyal tabakalar, İstem, Sayı: 8 Konya:2007; Ramazan Altınay, Emevîlerde Günlük Yaşam, Ankara, 2006; Adem Apak, Emevîler Dönemi, İst. 2008; İSTEM Sayı:8 (Emevîler Özel Sayısı),Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, Çev. İsmail Yiğit, İst. 1986; Komisyon, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Klasik ilk Dönem İslam Tarihi Kaynaklarından Emevîler Dönemini ihitiva eden bölümler Arapça metin Üzerinden takip edilecektir. Ayrıca, işlenecek konulara ilişkin literatür taraması kapsamında seçilecek

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haşimoğulları ve Umeyyeoğulları arasındaki ihtilafın tarihi kökenleri, Emevi Devletinin kuruluşu, dönemin önemli siyasi ve sosyal olayları, Kültür ve medeniyet tarihine katkıları, ihtilal ve yıkılış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
17 Alan Çalışması 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Emevi ve Haşimi kabileleri arasındaki iktidar mücadelesi
2 Emevilerin iktidarı ele geçirmeleri ve veliahtlık sisteminin ortaya çıkışı
3 Kerbela olayı ve safların netleşmesi.
4 Irak valileri ve isyanlar karşısındaki tutumları (Hare Vakası, Abdullah b. Zübeyr Hareketi, Muhtar es- Sakafi isyanı)
5 Yönetimin Mervanilere intikali
6 Haricilerle Yapılan Mücadele
7 Kurumsal faaliyetler
8 Velid b. Abdülmelik Dönemi ve Büyük Fetihlerin Başlangıcı
9 Süleyman b. Abdülmelik ve Duraklama Dönemi
10 ARA SINAV VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Ömer b. Abdülaziz ve Farklı Bir Dönem
12 Hişam b. Abdülmelik ve Islah Dönemi
13 Çöküş Dönemi ve Abbasi ihitilali
14 Emeviler dönemi Sosyo-kültürel hayat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546526 Hicaz dışında farklı bir merkezde iktidarın el değiştirmesinin tarihi arka planı ve dönemin konjonktürel şartlarını geleceğe ışık tutulabilecek şekilde değerlendirebilmek
2 1546527 Etnik ayrımcılığa dayalı devlet siyasetinin nelere yol açtığı müşahhas örnekler sayesinde anlaşılacaktır.
3 1546528 Derste aldıkları bilgileri İslam tarihinin diğer dönemlerini değerlendirirken karşılaştırmalı olarak kullanabileceklerdir.
4 1546529 Elde edilen bilgiler çerçevesinde dersin kapsamı içerisinde yer alan konular hakkında her ortamda sunum yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3
2 3 5 3 4 3 4 3 4 3 3
3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3
4 4 5 3 4 4 3 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek