Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2303026352012 Türk İslam Edebiyatında Türler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslami ilimlerin tesiri altında gelişen klasik Türk edebiyatında, özellikle dini konu ve temaları yoğun olarak işleyen eser ve metinleri tanımak, bunların tür haline gelmiş grup ve kategorileri hakkında bilgi sahibi olup özelliklerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim HAKSEVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mustafa Uzun, Edebiyatta Kur’an, DİA,c. 26;Ö.Faruk Akün, Divan Edebiyatı,DİA c. 9; Bilal Kemikli, Türk İslam Edebiyatı, Emin Yay. Bursa 2010; Alim Yıldız, Türk İslam Edebiyatı, Rağbet Yay.İstanbul 2010; A.S.Levent, Dini Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri, TDAY Belleten 1972,Ankara 1989;N.Pekolcay, İslami Türk Edebiyatı, DergahYay. İstanbul 1981; Literatür Dergisi, c. 5,S. 10;S.Uludağ, TasavvufTerimleri Sözlüğü, İstanbul 1991; E.Yeniterzi, Divan Şiirinde Naat, TDV Yay. Ankara 1993;M.Akar, Türk Edebiyatında Manzum Miracnameler,KB Yay. Ankara 1987;A.Karahan, Türk İslam Edebiyatında Kırk Hadis, İstanbul 1947;M.İsen-M.Macit, Türk Edebiyatında Tevhidler,TDV Yay. Ankara 1992;A.S.Levent, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, TTK Yay. Ankara 1998; N.S.Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi,MEB Yay.İstanbul 1971; M. Kaplan, Manzum Nasihatnamelerde Yer Alan Konular,S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, c.IX, Konya 2001

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslami edebiyatta tür/nevi şeklini almış metinler, bunların konu ve muhtevalarının tanıtılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk İslam edebiyatının yapısı
2 Türk İslam edebiyatında türlerin oluşma süreci
3 Dini konulu türlerden tevhid ve münacatlar
4 Naat, hilye ve mevlidler
5 Siyer ve miraciyeler
6 Makteller, mersiyeler
7 Kısasül-enbiya, tezkiretül-evliyalar
8 Diğer destani-hamasi türler
9 Manzum ayet ve hadis çevirileri
10 Ara sınav/Ödev Sunumu
11 Ahlak ve nasihate ilişkin türler
12 Fıkıh ve itikat konulu türler
13 Diğer dini-edebi türler
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58732 1162513 İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatında dini muhtevaya ağırlık veren metinlerin oluşturduğu gruplar özellikleriyle öğrenilmiş olacak.
58733 1146490 Bu türlere ait metinler orijinal halleriyle okunup muhtevaya vakıf olunabilecek.
58734 1150299 Öğrenci bu metinleri tanıyıp anlamları hakkında bilgi verebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
7 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
8 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
9 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.
10 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
11 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.