Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST603 İslam Medeniyeti ve Kurumları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam tarihi sürecinde oluşan ve gelişerek devam eden İslam medeniyeti ve kurumlarının öğretilmesi, İslam medeniyetinin oluşmasında İslam’ın temel kaynaklarının etkisinin tespiti.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mustafa Zeki TERZİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barthold, W, İslam Medeniyeti Tarihi. Tercüme ve Notlar: Fuad Köprülü, Ankara 1963. Hamidullah Muhammed, İslam Peygamberi, İst. 1985. Terzi, M. Zeki, Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Askerî Teşkilât, Samsun, 1990; Terzi, M. Zeki, Abbasiler Devrinde Askeri Teşkilat, Samsun 1986; Terzi, M. Zeki, Emevilerde Kara Ordusu Teşkilatı, OMUİFD, S: 9, ss 41-88; Fayda Mustafa, “Hz. Ömer’in Divan Teşkilatı”, DGBİT, II, 107-174; Fayda, Mustafa, Hz. Ömer Zamanında Gayri Müslimler, İstanbul 1989; Barthold, W, İslam Medeniyeti Tarihi. Tercüme ve Notlar: Fuad Köprülü, Ankara 1963; Cemil Nahle Mudevver, Hadaratü’l-İslam fi’d-Dari’s-Selâm, Beyrut 1932; Cahşiyari, el-Vüzera ve’l-Küttab, Kahire 1938; Coob, Stanwood, Islamic Contributions to Civilization, Washington, 1963; Atar, Fahreddin, İslam Adliye Teşkilatı, Ankara 1979; Yılmaz Metin, Emeviler ve abbasiler Döneminde Polis (Şurta) Teşkilatı, Samsun 2005.Bilge,Mustafa, İlk Osmanlı Medresesleri,İ.Ü. Edebiyat Fak.Yay. İstanbul,1984;Köprülü,M.Fuat,İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi,Ötüken,İstanbul,1983;Çağatay,Neşet,Bir Türk Kurumu Olan Ahilik,TTK Yay. Ankara,1997,Yüksel,A.Turan,İslamın İlk Döneminde Ticari Hayat,Beyan Yay. İstanbul ty.;Yeniçeri Celal,İslamda Devlet Bütcesi,Şamil Yay.İstanbul,1984;Ebu Yusuf Kitabu’l-Harac,Kahire,1387

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslam medeniyetinde bilim, sanat ve düşünce, İslam siyasi, sosyal, idsari, eğitim, yargı, maliye, askeri ve dini kurumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
17 Alan Çalışması 0 0 1
27 Makale Yazma 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 5 5 25
27 Makale Yazma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 10 6 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam medeniyeti ve kurumlarının kaynakları
2 İslam da bilim ve bilim kurumları
3 Dini kurumlar
4 İdari ve siyası kurumlar
5 Eğitim ve öğretim kurumları
6 Yargı ve yargı kurumları
7 Vakıflar ve sosyal yardım kurumları
8 Maliye ve mali kurumlar
9 Ahilik
10 Şurta ve hisbe
11 Askeri teşkilat
12 İslam medeniyetinde toplum hayatı ve toplumsal kurumlar
13 İslam medeniyetinin batı medeniyeti ve diğer medeniyetlere etkisi
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1373095 İslam medeniyetini oluşturan unsurları ve kurumları tanıyabilecektir.
2 1384841 Medeniyetler arası etki bağlamında batı medeniyeti ve kurumlarının oluşumunda İslam medeniyeti ve kurumlarının etkisini tartışabilecektir.
3 1389672 İslam medeniyetinin özgün yanlarını diğer medeniyetlerden ayırt edebilecektir.
4 1381303 İslam medeniyeti ve kurumları alanında dinleyiciler huzurunda bilgi verebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75399 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 75391 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 75392 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 75396 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 75395 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 75397 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 75389 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 75390 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 75393 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 75394 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek