Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB613 Filolojik Tefsir Metinleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere İmam Kisai, İmam Asım, imam Nâfi’ ve Ebû Amr başta olmak üzere kıraat ilmi ile ilgilenen erken dönem imam ve alimlerin eserlerinden metin örnekleri ile kıraat ilminin oluşum sürecindeki kıraat metinlerinin önemini anlama becerisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Remzi Ateşyürek

Ön Koşul Dersleri

Kıraat İlimleri hakkında genel bir bilgi sahibi olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Ebu Amr Osman ed-Danî, Camiu’l-Beyâ fî’l-Kıraâti’s-Seb’ı, (Thk. Abdurrahim et-Tarhûnî, Yahya Murad), Kahire, 2006. * Ebû Zekeriyya Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ,Meânİ’-Kur’ân, Beyrut, 1980* Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, İstanbul, 1307. * Ebu Abdillah Kirmânî, Müfradetu’l-Kisâî, (Thk. Eşraf Muhammed Fuâd), Bru Ebû Tahir b. el-Bağdâsî, el-Müstenîr fi’l-Aşr (Tahkik: Ammâr Emin er-Radu),Mısır, 2005. Brunei, 2007. * Ebû Tahir b. el-Bağdâsî, el-Müstenîr fi’l-Aşr (Tahkik: Ammâr Emin er-Radu),Mısır, 2005. * Şihabüddin Abdurrahman b. İsmailb.İbrahim Ebî Şâme el-Makdisî, el-Mürşidü’l-Vecîz ilâ UlûminTeallakubi’l-Kitâbi’l-Âziz (Tahkik:Tayyar Altıkulaç), Beyrut, 1975. * Ahmed b.Ali b.Ahmed b.halef el-Ensârî, el-İknâ fi’l-Kırââti’s-Seb’(tahkik:Ahmed Said el-Mezîdî), Beyrut, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kıraat ilminin oluşum sürecindeki kıraat metinlerinin anlaşılması konusu ele alınır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik kıraat metinlerine genel bir bakış
2 Sahih kıraat metin örnekleri
3 Şaz kıraat metin örnekleri
4 İmam Kisai’nin kıraat özellikleri ve bazı surelerden örnekler
5 İmam Asım’ın tecvid ve kıraatla ilgili görüşleri
6 İmam Nafi’nin kıraatla ilgili görüşleri
7 İmam Verş’in kıraatla ilgili görüşleri
8 Ara sınav
9 İmam Hamze’nin Tecvid ve kıraatla ilgili görüşleri.
10 İmam Ebu Amr’ın tecvid ve kıraatla ilgili görüşleri.
11 Muhammed İbnü’l-Cezerî‘ Tecvid ve Kiraatla ilgili görüşleri
12 Muhammed İbnü’l-Cezerî’nin yedi harfle ilgili görüşleri
13 Yedi harfle ilgili genel değerlendirme
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539093 Alanın ana kaynaklarında sunulan bilginin kaynak değerini kavrayabilme.
2 1539088 Din dilinin anlatım aracı olarak kullandığı temsiller, simgeler vb.ini fark edebilme bilincine sahip olma.
3 1539092 Alanına ait sorunların kaynağı ve çözümü konusunda disiplinler arası hipotezler oluşturabilme yeteneği kazanabilme.
4 1539094 Alanını farklı yönlerden inceleyebilme ve sebep sonuç ilişkisi bağlamında bilgi düzeyinde analiz ve sentezler yapabilme.
5 1539096 Alanın kaynaklarında mevcut bilgilerin istismarının farkına varabilme ve bunu tashih edecek bilince sahip olma.
6 1539089 Günümüz toplumlarının dine dair gereksinimlerini mevcut tanımlamalar çerçevesinde belirleyebilme, yeni araştırmalarla gelişimine katkı sağlayabilme.
7 1539095 Alanıyla ilgili araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların küresel ve toplumsal etkilerini sebep sonuç ilişkisi bağlamında kavrayabilme.
8 1539097 Çağın din, mezhep ve fikir akımları hakkında temel İslami kaynaklar ışığında değerlendirmeler yapabilme.
9 1539090 Alana ait klasik ve modern araştırma yöntemlerini kullanarak farklı alanlarda özgün sonuçlar üretebilme.
10 1539091 Alanında yapmış olduğu bilimsel araştırmayı kaynak dilinde (Arapça) yazabilme becerisine sahip olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4
2 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4
3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4
4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
5 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3
6 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3
7 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3
8 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4
9 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3
10 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek