Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB616 Kıraat Tarihinin Meseleleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hz. Peygamber’den günümüze kıraat ilmini şifahi ve kitabi oluşum sürecini kavrar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Yaşar Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbnü’l-Cezeri, en-Neşr fi’l Kıraatil Aşr, tah. Ali Muhammed Debbağ, Beyrut ts.; İbnü’l-Cezeri, Gayetü’n Nihaye fi Tabakati’l-Kurra, nşr. G. Bergstraesser, Mısır 1932; ed-Dani, el-Mukni’ fi Resmi’l Mesahifi’l-Emsar, tah. Muhammed Sadık Kamhavi, Kahire 1978; ed-Dani, el-Ahrufu’s-Seb’a li’l Kur’an, tah. Abdülmüheymin Tahhan, Mekke 1408; ez-Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1972; Subh-i Salih, Mebahis fi Ulumi’l Kur’an, İstanbul ts.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarihi seyri itibariyle kıraat ilminin meseleleri hakkında bilgi sahibi olunması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Peygamber devrinde kıraat
2 Sahabe devrinde kıraat
3 ResmülMushaf-kıraat ilişkisi
4 Mushafların kısa tarihi
5 Mushaflarda yazım hatası iddiası
6 Mushafların harekelenmesi ve noktalanması
7 Kıraatlerin tedvini
8 Kıraatlerin sıhhati ve değeri
9 Kıraat tasnifleri
10 Kıraat imamları
11 Kıraat ilminin öğretimi
12 Kıraat ilminin diğer ilimlerle ilişkisi
13 Kıraatlere eleştirel yaklaşımlar
14 Kıraat ilmi literatürü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56381 1146134 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
56382 1147813 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme
56383 1148549 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
56384 1154961 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme
56385 1155106 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
56386 1159839 Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,