Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB617 Hadiste Rical Tenkidi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Hadis ilminin önemli bir kolu olan rical tenkit ilminin kavramsal çerçevesi, tarihî gelişimi, konuları, kavramları ve kaynaklarını tanıtmak, bu bilgiler ışığında seçme rical metinleri üzerinde uygulama yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Özüdoğru

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi (Cerh ve Ta’dil İlmi), İFAV, 1997. • Halil İbrahim Turhan, Rical Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi: Hicri İlk İki Asır, İFAV, 2015. • Halil İbrahim Turhan, Hicri Üçüncü Asır Rical Tenkidi, • Muhammed Enes Topgül, Erken Dönem Şiî Ricâl İlmi, İFAV, 2015. • Abdullah Karahan, Hadis Ravilerinin Güvenilirliği: (Tespiti, İmkanı, Hadisin, Sıhhatine Etkisi), MÜİF • Mustafa Macit Karagözoğlu, Zayıf Râviler: Duafa Literatürü ve Zayıf Rivayetler, İFAV, 2014. • Mehmet Eren, Hadis İlminde Rical Bilgisi ve Kaynakları, İSAM, 2018. • Mustafa Taş, Buharî’nin Cerh-ta’dil metodu, Gece yayınları • Fikret Özçelik, bn Ebî Hâtim er-Râzî ve Cerh ve Ta’dîl’deki Metodu , Doktora Tezi • Azime Güleç, Zehebi ve Mizanü'l-itidal'indeki cerh ve tadil metodu • Thamer Hatemleh, İbn Adî ve “el-Kâmil fi’d-Du’afâ” İsimli Eserindeki Cerh-Ta’dîl Metodu, Makale • Köktaş, Yavuz - İsmail Kurt, İbn Hibbân’ın Kitâbü’l-Mecrûhîn’deki Ricâl Tenkit Metodu, Makale

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rical tenkidinin tarihsel gelişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 • Rical Tenkidinin İşlevi hadiste rical tenkidi.pdf
2 • Rical Tenkidinin Mahiyeti/İçeriği hadiste rical tenkidi.pdf
3 • Rical Tenkidinin Doğuşu (H. 1. asır) hadiste rical tenkidi.pdf
4 • Rical Tenkidinin Gelişimi (h. 2. asır)
5 • Hicri 3. Asırda Rical Tenkidi • Yahya b. Maîn (233) ve et-Tarih’i
6 • Hicri 3. Asırda Rical Tenkidi • Buharî (256) ve et-Tarih’i
7 • Hicri 4. Asırda Rical Tenkidi • İbn Ebî Hatim (327) ve Cerh ve’t-Tad’il’i
8 • Hicri 4. Asırda Rical Tenkidi • İbn Hıbbân (354) ve Sikât’ı
9 Vize sınavı
10 • Hicri 4. Asırda Rical Tenkidi • İbn Adi’ (365) ve el-Kâmil’i
11 • Hicri 8. Asırda Rical Tenkidi • Zehebî (748) ve Mizân ve el-Kâşif’i
12 • Hicri 9. Asırda Rical Tenkidi • İbn Hacer (852) ve Tehzîb ve Takrîb’i
13 • Rical Çalışmalarında Yöntem
14 • Rical Tenkidinin Günümüz Açısından Değeri
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538488 Ravi tenkit yöntemlerini karşılaştırır.
2 1538489 Ravilerle ilgili çalışmaların biyografi ilmine katkılarını değerlendir.
3 1538490 Tabakalar arasındaki farklılıları mukayese eder.
4 1538491 Rical ve tabakat edebiyatını kullanır.
5 1538492 Önemli hadis ravilerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 4 4 5 4 4 3 4 5
2 3 2 4 4 4 3 5 5 5 5 5 3
3 5 5 4 3 3 3 4 2 2 3 1 1
4 1 1 2 3 4 4 4 5 5 5 3 3
5 3 3 2 4 5 5 5 5 5 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek