Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB618 Hadiste Metin Tenkidi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste temel islam bilimleri alanında yüksek lisans öğrencilerine metin tenkidinin kavramları ve kapsamı hakkında bilgi verilecek ve metin tenkidinde uyulması gereken temel kurallar anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Özüdoğru

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salahattin Polat, Metin Tenkidi, İFAV, İstanbul, 2010, 1. Baskı Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi, OTTO, Ankara, 2015, 1. Baskı Dumeynî, Hadiste Metin Tenkidi Metotları, Kitapevi, İstanbul, 1997. Mustafa Ertürk, Metin Tenkidi, Fecr, Ankara, 2005. Itr, Nureddin, Menhecu’n-Nakd fî Ulûmi’l-Hadîs, Dârü’l-Fikr, Dımaşk, 1981. A’zâmî, Muhammed Mustafa, Menhecü’n-Nakd inde’l-Muhaddisîn: Neş’etuhu ve Tarîhuhû, Mektebetu’l-Kevser, 3. Basım, yy., trs. Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu by Musa Bağcı, Ank., 2004. İslam Düşüncesinde Sünneti Yeniden Düşünmek by Daniel Brown, Ank., 2002. Hz.Aişe'nin Sahabeye Yönettiği Eleştiriler, by Bünyamin Erul, Kitâbiyât, Ankara, 2000. MAKALELER / ARTICLES Bayraktar, İbrahim Metin Tenkidi ve Müşkil Hadisler, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 13, s. 107-193 Polat, Salâhaddin, Hadiste Metin Tenkidi (II), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 81-112 Polat, Selâhaddin, Hadiste Metin Tenkidi (III), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 8, s. 79-110 Polat, Selahattin, Hadiste Metin Tenkidi I, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1989, sayı: 6, s. 113-130 Ünal, Yavuz, Modern Dönemde Kullanılan Hadis Tenkit Terimlerinin Tarihsel Kökenleriyle Yüzleştirilmesi, İslâmî Araştırmalar, 2006, cilt: XIX, sayı: 1 [İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu -I-], s. 119-126

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslami literatürde ve Batı'da metin tenkidinin mahiyeti, hadislerde metin tenkidi yönteminin kullanılmasının imkanı, son dönemde hadislerde kullanılan metin tenkidi yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hadislerin Tenkidi metin_tenkidi.pdf
2 Metin Tenkidi (Tanımı, Metin ve tenkit kavramları)
3 Metin Tenkidi Tarihi
4 İslam Kültüründe Metin Tenkidi
5 Metin Tenkidi Aşamaları
6 Metin Tenkidi Yöntemleri
7 İçerik Tenkidi (Tanımı, Tarihçesi, Sorunları)
8 Kur’an’a Aykırılık
9 VİZE SINAVI
10 Akla ve Bilime Aykırılık
11 Tecrübeye ve Tarihsel Gerçeklere Aykırılık
12 Genel İlkelere, Kıyasa, Mekâsıd ve Maslahata Aykırılık
13 İcmaya, Meşhur Sünnete, Ameli Sünnete Aykırlık
14 Ravinin Rivayetine ve Umum-u Belvâya Aykırılık
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538470 Hadis ilminde metin tenkidinin ne olduğunu bilir.
2 1538471 Hadisi anlama ve yorumlamada metin tenkidinin işlevini kavrar.
3 1538469 Örnek metinler üzerinden metin tenkidi uygulaması yapar
4 1538472 Metin tenkidi kavramının Islamiyetin literatürde ve Batı'daki karşılıklarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 3
2 4 4 4 4 2 3 4 5 4 4 5 3
3 3 2 3 3 4 3 2 3 5 4 5 4
4 2 4 5 5 5 3 3 2 2 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek