Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB626 Tasavvufun Doğuşu ve Tarihi Gelişimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tasavvufun doğuşu, bir ilim olarak teşekkülü ve sosyal bir fonksiyon kazanarak kurumsallaşma sürecini kavramak. Tasavvuf târihi hakkında gerekçeli bir dönemlendirme yapabilmek. Tasavvuf tarihinin geçirdiği dönemler içerisindeki kırılma noktalarını kavramak. Tasavvuf târihini genel bütünlüğü içinde yorumlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Ü. Muammer Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hacı Bayram Başer, Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci, Klasik Yay., İstanbul 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasavvufun Bir Hareket Olarak Doğuşu ve İlim Olma Süreci Tasavvuf Tarihinin Dönemlendirilmesi Tasavvuf Tarihindeki Temel Sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 5 75
27 Makale Yazma 1 10 10
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal Hayata Yönelik Eleştirel Bir Söylem Olarak Tasavvufun Gelişimi
2 Tasavvufun Gelişim Seyrinde İlk Merhale: Kitabüz'z-Zühd'ler
3 Tasavvufun Genel Zahidlik Yönelimlerinden Ayrışması
4 Tasavvufta İlk Nazari Eğilimler ve Kurucu İsimler
5 Klasik Dönem Sufilerinin Bilgi ve Varlık Görüşü
6 Tasavvufun Bir İlim Olarak Teşekkülü: Konu-Mesele-Yöntem
7 Klasik Dönem Tasavvuf Yazarlığı ve Klasiklerde Yöntem
8 Sufi Hal Tercümelerinin Tasavvuf Düşüncesine Kaynaklığı
9 Tasavvufun Gelişimi Açısından Galatat ve Şatahat
10 Tasavvufun Gelişimi Açısından Tevhid Yorumundaki Değişim
11 Cüneyd-i Bağdadi ve Misak Nazariyesi
12 Bağdat Tasavvuf Ekolü ve Temel Kavramları
13 Horasan Tasavvuf Ekolü: Melamet ve Fütüvvet
14 Tasavvufî Eğitimin Amaçları Açısından Adabu's-Sûfiyye Literatürü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304992 Tasavvufun İslam Toplumu Hangi Saikler ve Süreçler İçinde Çıktığını Kavrar
2 1304993 Tasavvufun İlim Oluş Sürecini Kavrar
3 1304994 Tasavvuf Tarihinin Gelişimini Dönemlendirme Yaparak Kavrar
4 1304995 Tasavvuf'un Teşekkülü ve Gelişimine Etki Eden Temel Tartışma Konularını Kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 5 5
2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5
3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5
4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek