Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB633 Tasavvuf Problemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı amelî tasavvuf-nazarî tasavvuf, zühd meselesine yaklaşımlar, sufilerin dünyaya bakışları, tasavvufun Kur'an ve Sünnet ile bağlantısı, tasavvufta nefs anlayışı hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Süleyman Uludağ, Tasavvuf ve Tenkit, Dergah Yayınları, İstanbul, 2014. A. J. Arberry, Tasavvuf Müslüman Mistiklere Toplu Bakış, İst. 2004. Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İst. 1985. İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve İslam, İstanbul,1997. Ahmet Ögke," Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler ve İbrahim Sarmış'ın "Tasavvuf ve İslam" Adlı Kitabı, İlim ve Sanat, Nisan-1996, ss. 70-76. Ercüment Özkan, Tasavvuf ve İslam, İst. 1996. Kuşeyrî, Risâle, Beyrut, trs. Hucvirî, Keşfü'l-Mahcûb, Kahire, 1974.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Amelî tasavvuf-nazarî tasavvuf, zühd meselesine yaklaşımlar, sufilerin dünyaya bakışları, tasavvufun Kur'an ve Sünnet ile bağlantısı, tasavvufta nefs anlayışı gibi tasavvufun tartışılan konuları incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
34 Okuma 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufi düşüncenin meseleleri
2 Tasavvufta varlık anlayışı
3 Tasavvufta bilgi (marifet) anlayışı
4 Tasavvufta insan ve insan-i kâmil anlayışı
5 Amelî tasavvufun meseleleri
6 Keramet, rüya
7 Ricalü'l-Gayb
8 Silsile ve İcazet
9 İstimdad, Tevessül, Teveccüh
10 Rabıta
11 Zühd ve zahidlik
12 Şeyh, mürşid, mürid
13 İntisab, beyat, seyr u süluk
14 Riyazet ve mücahede
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336653 Alanın konu, kavram ve literatürünü tanıma ve etkin ve donanımlı bir şekilde kullanabilme.
2 1336654 Alanı ile ilgili temel bilgilerde uzmanlaşma.
3 1336655 Tasavvuf düşüncesinde tartışılan konulara ilişkin bilgi sahibi olma ve bu konulara dair değerlendirme yapabilme.
4 1336656 Alana ait sorunları tespit edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3
2 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3
3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 3 3 3
4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek