Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB642 İslam Hukuku Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İslam hukukunun geçirdiği tarihi evreleri bilerek, İslam hukuk ekollerinin sistematiğini ve hükümlerin oluşum ve değişim özelliklerini kavrar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Osman ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- İbn Haldum, Mukaddime, Çev. Zakir Kadiri Ugan, İstanbul, 1989 2- Mahmud Esad, Tarih-i İlmi Hukuk, İstanbul, 1331 3- Muhammed Hudari Bek, Tarihu’t-Teşriil-İslami, Beyrut, 1994 4- Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye Kamusu, I. Cilt 5- Hayreddin Karaman, İslam Hukuku Tarihi, İstanbul, 1984 6- Osman Keskioğlu, Fıkıh Tarihi ve İslam Hukuku, Ankara, 1984 7- Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku Tarihi, İstanbul, 2006 8- Sabri şakir Ansay, Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, Ankara, 1958 9- M. Ebu Zehra, İslamda İtikadi Siyasi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi, İst. ts. 10- Muhammed Hamidullah, İslamın Hukuk İlmine Katkıları, Çev. Kemal Kuşçu, İstanbul, 1962 11- Salih Tuğ, İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, İstanbul, 1964 12- Osman Öztürk, Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İstanbul, 1973 13- Ahmed Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, Ankara, 1990 14- Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Ankara, 1995 15- Osman Şahin, Fetvâ Âdâbı, Samsun, 2009 16- Osman Şahin, İslam Hukuk Terminolojisinin Oluşumu ve İlgili Literatür, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2009, sayı: 13, s. 131-162 17- Osman Şahin, Fetvâ Emini Mehmed Fıkhî Efendi’nin (1147/1735) Hayatı ve Eserleri, Diyanet İlmi Dergi , 2008, cilt: XLIV, sayı: 3, s. 129-142

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Kur’ân Tarihi inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vahiy dönemi
2 Sahabe dönemi
3 Tabiun ve Tebe-i Tabiin dönemi
4 Müçtehitler devri: Hanefi Mezhebi
5 Maliki Mezhebi
6 Şafii Mezhebi
7 Hanbeli Mezhebi
8 Mezhebi yaşamayan hukukçular
9 Taklit devri Özellikleri
10 Taklid devri meşhur hukukçuları 1
11 Taklid devri meşhur hukukçuları 2
12 Osmanlı Döneminde hukuk hareketleri
13 Mecelle sonrası İslam Hukuku hareketleri
14 Günümüzde İslam hukuku hareketleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56108 1175366 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
56109 1180073 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
56110 1154813 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
56111 1155445 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
56112 1157895 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
56113 1161752 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
56114 1148152 Alana ait sorunları tespit edebilme.
56115 1155316 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
56116 1145588 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
56117 1151349 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
56118 1157525 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
56119 1166047 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
56120 1178387 Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,