Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB645 İslam Mezhepleri Tarihinin Temel Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Klasik dönem İslam Mezhepleri tarihinin bazı önemli kaynakları ve bu kaynakların önemi ile bu çerçevede öğrencilere söz konusu kaynaklarda mezheplerin nasıl ve hangi yöntemlerle ele alındığını anlama beceresini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Harun YILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Ruhi Fığlalı, İtikadi İslam Mezheplerine Giriş, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İzmir, 2007. Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İst., 2008. Yusuf Ziya Yörükan, İslam Akaid Sisteminde Gelişmeler, (Haz. Turhan Yörükan), Ankara, 2001. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev. E. Ruhi Fığlalı), İstanbul, 1998. Yusuf Ziya Yörükan, Ebu’l-Feth Şehristani “Milel-Nihal” Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Mezheplerin Tetkikinde Usul, (Haz. Murat Memiş), Ankara, 2002. Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslam Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, HititKitap Yay., Ank, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik dönem Islam Mezhepler tarihçileri ile ilgili genel bilgiler ve belli başlı görüşleri, Klasik dönem İslam Mezhepler Tarihi kaynakları ve genel özellikleri, Mezhepler Tarihi araştırmalarında farklı Makalat (yazım) gelenekleri ve özellikleri, Sunni, Şii, Mu’tezili ve Harici makalat gelenekleri ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
27 Makale Yazma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klasik dönem Islam Mezhepler tarihçileri ile ilgili genel bilgiler. Hafta 1.docx
2 Mezhepler Tarihi araştırmalarında farklı Makâlât (yazım) gelenekleri ve özellikleri. Hafta 2.docx
3 Mezhepler Tarihi yazıcılığı içerisinde Sünnî Makâlât geleneği. Hafta 3.docx
4 İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarında Makâlâtu’l-İslâmiyyîn’in yeri ve önemi. Hafta 4.docx
5 İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarında el-Fark beyne’l-Fırak’ın yeri ve önemi. Hafta 5.docx
6 İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarında el-Milel ve’n-Nihal’in yeri ve önemi. Hafta 6.docx
7 İs. Mez. Tar. araştırmalarında el-Fasl fî’l-Milel ve’l-Ehvâi ve’n-Nihal’in yeri ve önemi. Hafta 7.docx
8 Ara Sınav
9 Mezhepler Tarihi yazıcılığı içerisinde Şiî Makâlât geleneği. Hafta 9.docx
10 İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarında Kitâbu Fırakı’ş-Şîa’nın yeri ve önemi. Hafta 10.docx
11 İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarında Kitâbu’l-Makâlât ve’l-Fırak’ın yeri ve önemi. Hafta 11.docx
12 Mezhepler Tarihi yazıcılığı içerisinde Mu’tezilî ve Hâricî Makâlât gelenekleri. Hafta 12.docx
13 İslam Mezhepleri Tarihi araştırmalarında Mesâilu’l-İmâme’nin ile es-Sîre’nin yeri ve önemi. Hafta 13.docx
14 Genel Bir Değerlendirme Hafta 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1430214 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan mezheplerde ortak olan ve olmayan bazı temel fikirleri tutarlı bir şekilde formüle etmek yetisi kazanırlar.
2 1430745 Dersi alan öğrenciler, İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklılıkları birer zenginlik olarak görürler.
3 1423442 Dersi alan öğrenciler, dini farklılaşmalara yönelik mezhepler üstü bir bakış açısıyla yaklaşarak meseleleri daha geniş ve kuşatıcı bir perspektiften ele alırlar.
4 1537776 Dersi alan öğrenciler, din-mezhep ilişkileri bağlamında doğru din anlayışıyla günümüzü anlama ve yorumlama yetisini kazanırlar.
5 1537777 Dersi alan öğrenciler, İslam Mezhepleri Tarihi'nin temel kaynaklarını ve bu kaynakların genel özelliklerini kavrama becerisi kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5
2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4
5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek