Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB651 Politik Teoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders, Yüksek Lisans düzeyindeki öğrencilere İslâm'ın tarihî siyasal ufku ve tecrübesi hakkında geniş bir bakış kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akbulut, Ahmet, Sahabe Devri Hadiselerinin Kelâmî Problemlere Etkileri, Birleşik Yayıncılık, İstanbu1 992. Ammara, Muhammed, Mutezile ve Devrim, çev. İbrahim Akbaba, Yöneliş Yayınları, İstanbul 1988. Ay, Mahmut, Mu‘tezile ve Siyaset, Pınar Yayınları, İstanbul 2002. Câbirî, Muhammed Âbid, İslâm’da Siyasal Akıl, çev. Vecdi Akyüz, Kitabevi, 1997. Kazanç, Fethi Kerim Kazanç, “Eş‘arî Kelâmında Siyasal Otorite Kavramı”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, Ocak/Şubat/Mart 2004, (ss. 149-188). Kapani, Münci, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara 1997. Watt, William Montgomery, Islamic Political Thought, Edinburg University, Edinburg 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği, İslâm düşüncesinde geliştirilen imâmet nazariyelerinin kökenleri ve sonuçlarını mukayeseli bir biçimde ele almayı konu edinmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslâm düşüncesinde Siyâset Kuramları: Ütopyacılık ve Gerçekçilik
2 Din-Siyâset İlişkisi: Manevî Otorite ve Siyasal Otorite
3 Siyasal Otoritenin Kaynağı ve Meşruiyeti
4 Siyasal Alanda Dinsel İnançlar, Değerler, kavramlar ve Sembollere Başvurma ve Onların İstismarı
5 Siyasal Otorite Kavramını Temellendirme: İcmâ'
6 Siyasal Öndere İtâat
7 Siyasal Otorite ve cebr Doktrini (İdeolojisi)
8 Siyasal Otorite ve Mutlak Kudret ve Hâkimiyet Doktrini
9 Şia'da İmâmet Miti
10 Hâricîlerin Siyaset Anlayışı
11 Ara Sınav
12 Mürcie ve Sabır Teorisi
13 Ehl-i Sünnet'in Siyaset Anlayışı
14 Eş'arîlere Karşı Mu'tezilîlerde Siyasal Katılım ve Kontrol Mekanizması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
125252 1190967 Din ve siyaset arasında ilşki kurma becerisi kazandırmak.
125253 1191321 Dinsel değerlerin ve sembollerin kullanımının yol açtığı sorunları tartışma, analiz etme ve eleştirme melekesi kazandırmak.
125254 1191817 Siyasal teoloji alanında edinilen ileri düzeydeki bilgileri kullanma ve yorumlamalara girişme melekesi kazandırmak.
125255 1192748 Politik teoloji konusunda edinilen bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirme kapasitesi kazandırmak.
125256 1194695 Siyaset tolojisi konusunda yaşam boyu öğrenmeye ve bilgilenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,