Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB677 Eş'Ari Mezhepler Tarihi Klasik Metinleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Eşari Mezhebinin ortaya çıkışı, gelişim süreci, temel görüşleri ve bu mezhebe mensup müellifler tarafından ortaya konulan eserler ile ilgili doğru ve bilimsel bir bakış açısının önemini açıklamak, öğrencileri bu çerçevede karşılaşılaşılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini anlama beceresine sahip kılmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel Bilgi Sahibi Olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Eş’ari, Ebu’l-Hasen, Makalatü’lİslamiyyin, Beyrut 1995. * Eş’ari, Ebu’l-Hasen , el-İbane, Medine 1409. * el-Gazzali, Faysalu’tefrika, Dimeşk 1407. * Sönmez Kutlu, Mezhepler Tarihine Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi Yay., İstanbul, 2008. * W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, (Çev. E. Ruhi Fığlalı), Birleşik Yay., İstanbul, 1998. * el-Bağdadi, Abdülkahir, el-Fark beyne’l-fırak, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid, Kahire ts. * Şehristani, Muhammed Abdülkerim, el-Milel ve’n-nihal, Kahire 1961.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, el-Eşari ve Eşarilik ile ilgili doğru ve bilimsel bilginin önemini, söz konusu mezhep ile ilgili temel kaynak ve araştırmalarda karşılaşılaşılan sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri inceleme konusu yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
54 Ev Ödevi 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eşari Mezhebi’nin Oartaya Çıkışı ve yayılma Süreci
2 el-Eşari: Hayatı ve Eserleri
3 Maqalatü’l-İslamiyyin ve Yapısal tahlili
4 Maqalatü’l-islamiyyin ve Mezhepler Tarihçiliği Açısından Önemi
5 el-Eş’ari’ye Göre Allah’ın Sıfatları Meselesi
6 el-Eş’ari’ye Göre Kader Meselesi
7 el-Eş’ari’ye Göre Kesb Teorisi
8 Ara Sınav
9 el-Bakıllani ve Eşari Düşüncenin Gelişiminde Etkisi
10 El-Gazzali ve Eş’ari Düşüncenin Gelişiminde Etkisi
11 Eşari Mezhepler Tarihi Geleneği
12 Eşariler ve Siyaset
13 Eşariler İle Maturidiler Arasındaki Farklar
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63076 1172382 P.Ç. 1- Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
63077 1146362 P.Ç. 2- Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
63078 1173210 P.Ç. 3- Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
63079 1145732 P.Ç. 4- Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
63080 1131637 P:Ç. 5- Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,