Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin Maturidi ekolün temel prensipleri, savundukları itikadi görüşler ve Maturidi mezhebe mensup müelliflerce kaleme alınmış olan eserler hakkında öğrencilerin öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını ve bunlar hakkında yorum ve tahlil yapabilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel Bilgi Sahibi Olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Ak, Maturidi ve Maturidilik, İstanbul 2008. Nureddin es-Sabuni, Maturidi Akaidi, İstanbul 2011. el-Pezdevi, Ebu Yüsr, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul 1998. En-Nesefi, Tabsıratu’l-edille, Thk. C. Selame şam 1992. Özcan, Hanifi, Maturidi’de Dini Çoğulculuk, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maturidi ekolün ortaya çıkışı ve gelişim süreci, Ebu Mansur el-Maturidi ve ekolün diğer temsilcileri (Ebu’l-Mu’in en-Nesefi, Ebu’l-Yüsr el-Pezdevi, Nureddin es-Sabuni vd.); Maturidilerin temel itikadi görüşleri; Kitabu’t-tevhit, Tabsıratu’l-edille gibi Maturidi itikat eserlerinin yapısal tahlili.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maturidi Mezhebi’nin Oartaya Çıkışı ve yayılma Süreci
2 Maturidi: Hayatı ve Eserleri
3 Kitabu’t-tevhid’in tahlili
4 Kitabu’t-tevhid’in Mezhepler Tarihçiliği Açısından Önemi
5 el-Maturidi’ye Göre Allah’ın Sıfatları Meselesi
6 el-Maturidi’yeEş’ari’ye Göre Kader Meselesi
7 el-Maturidi’ye Göre Kesb Teorisi
8 Ara Sınav
9 Ebu Hanife ve Maturidi Düşüncenin Gelişiminde Etkisi
10 Es-Semerkandi ve Maturidi Düşüncenin Gelişiminde Etkisi
11 Ebu’l-Muin en-Nesefi ve Maturidilik Açısından Önemi
12 Maturidiler ve Siyaset
13 Eşariler İle Maturidiler Arasındaki Farklar
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63110 1144009 P.Ç. 1- Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
63111 1143640 P.Ç. 2- Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
63112 1145147 P.Ç. 3- Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
63113 1149581 P.Ç. 4- Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
63114 1138919 P:Ç. 5- Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
63115 1143390 P.Ç. 6- Alana ait sorunları tespit edebilme.
63116 1158337 P.Ç. 7- Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
63117 1160279 P.Ç. 8- Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
63118 1155469 P.Ç. 9- Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
63119 1145774 P.Ç.10- Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
63120 1158195 P.Ç.11- Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
63121 1158387 P.Ç.12- Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
63122 1148718 P.Ç.13- Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67681 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67680 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67683 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67691 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67682 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67690 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67685 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 67684 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 67687 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67686 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67689 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67688 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,