Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB678 Maturidilik: Tarihsel ve Teolojik Gelişim 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin Maturidi ekolün temel prensipleri, savundukları itikadi görüşler ve Maturidi mezhebe mensup müelliflerce kaleme alınmış olan eserler hakkında öğrencilerin öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını ve bunlar hakkında yorum ve tahlil yapabilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İnal

Ön Koşul Dersleri

İlk Dönem İslam Mezhepleri tarihi hakkında genel Bilgi Sahibi Olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Ak, Maturidi ve Maturidilik, İstanbul 2008. Nureddin es-Sabuni, Maturidi Akaidi, İstanbul 2011. el-Pezdevi, Ebu Yüsr, Ehl-i Sünnet Akaidi, çev. Şerafeddin Gölcük, İstanbul 1998. En-Nesefi, Tabsıratu’l-edille, Thk. C. Selame şam 1992. Özcan, Hanifi, Maturidi’de Dini Çoğulculuk, İstanbul 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Maturidi ekolün ortaya çıkışı ve gelişim süreci, Ebu Mansur el-Maturidi ve ekolün diğer temsilcileri (Ebu’l-Mu’in en-Nesefi, Ebu’l-Yüsr el-Pezdevi, Nureddin es-Sabuni vd.); Maturidilerin temel itikadi görüşleri; Kitabu’t-tevhit, Tabsıratu’l-edille gibi Maturidi itikat eserlerinin yapısal tahlili.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maturidi Mezhebi’nin Oartaya Çıkışı ve yayılma Süreci
2 Maturidi: Hayatı ve Eserleri
3 Kitabu’t-tevhid’in tahlili
4 Kitabu’t-tevhid’in Mezhepler Tarihçiliği Açısından Önemi
5 el-Maturidi’ye Göre Allah’ın Sıfatları Meselesi
6 el-Maturidi’yeEş’ari’ye Göre Kader Meselesi
7 el-Maturidi’ye Göre Kesb Teorisi
8 Ara Sınav
9 Ebu Hanife ve Maturidi Düşüncenin Gelişiminde Etkisi
10 Es-Semerkandi ve Maturidi Düşüncenin Gelişiminde Etkisi
11 Ebu’l-Muin en-Nesefi ve Maturidilik Açısından Önemi
12 Maturidiler ve Siyaset
13 Eşariler İle Maturidiler Arasındaki Farklar
14 Genel Bir Değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63110 1373432 P.Ç. 1- Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
63111 1373068 P.Ç. 2- Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
63112 1374547 P.Ç. 3- Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
63113 1378826 P.Ç. 4- Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
63114 1368423 P:Ç. 5- Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
63115 1372826 P.Ç. 6- Alana ait sorunları tespit edebilme.
63116 1387157 P.Ç. 7- Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme.
63117 1389011 P.Ç. 8- Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
63118 1384435 P.Ç. 9- Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme.
63119 1375159 P.Ç.10- Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
63120 1387020 P.Ç.11- Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
63121 1387205 P.Ç.12- Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
63122 1378003 P.Ç.13- Alanında kullanılan din dilini, buna ait kavramları ve geliştirilen özgün yöntemleri farklılıklarıyla birlikte kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,