Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB682 Kur'an-I Kerim'İn Metinleşme Tarihi ve Kıraatlere Etkisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kur’ân-ı Kerîm’in yazıya geçirilmesi, metinleşmesi ile ilgili tarihî süreç ve kıraatler arasındaki ilişki hakkında lisans üstü öğrencilerini bilgilendirmek ve bu konu çerçevesinde vahyin tespiti noktasında öğrencilerin kapsamlı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yaşar AKASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Abdurrahman Çetin, Kur’ân İlimleri ve Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, İstanbul 1982. 02→ el-Aynî, Bedreddîn Ebû Muhammed Mahmûd b. Ahmed (ö.855/ 1451), Umdetü’l-Kârî fî Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut ts. 03→ Beyhâkî, Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. Ali (ö. 458/ 1066), el-Medhal ilâ’s-Sunenu’l-Kübrâ, Kuveyt 1404. 04 →Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâîl b. İbrahîm (ö. 256/ 870), el-Câmiu’s-Sahîh, Beyrût ts. 05→Cehşiyârî, Ebû Abdillah Muhammed b. Âbdûs (ö. 331/ 942), Kitâbü’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb, Mısır 1401/ 1980. 06→Dânî, Ebû Amr Osmân b. Sâid (ö. 444/ 1052), el-Mukni’ fî Resmi Mesâhifi’l-Emsâr, Kâhire ts. 07→Ebû Ubeyd, el-Kasım b. Sellâm el-Herevî (ö. 224/ 838), Fedâilü’l-Kurân, Beyrut, 1415/ 1995. 08→el- Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed (ö. 370/ 980), Tehzîbü’l-Lüga, Kahire 1979. 09→el-Isfehânî , Ebu’l-Kâsım Huseyn b. Muhammed er-Râğıb (ö. 502/ 1108), el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Beyrut 1422/ 2001. 10→İbn Abdirabbih, Ahmed b. Muhammed el-Endelüsî (ö. 328/ 940), el-İkdü’l-Ferîd, Beyrut ts. 11→İbn Ebî Dâvûd, Ebû Bekr Abullah b. Ebî Dâvûd Süleymân b. El-Eş’as es-Sicistânî (ö. 316/ 929), Kitâbu’l-Mesâhîf, Kahire 1355. 12→İbn Hacer, Şihâbüddîn Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî (ö. 852/ 1449), Fethu’l-Bârî bi-Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut, 1411/ 1990. 13→İbn Hibbân, Ebû Hatim Muhammed b. Hibbân el-Büstî (ö. 354/ 965), Sahîhu İbn Hibbân bi Tertîbi İbn Balaban: el-İhsân, Beyrut 1407/ 1987. 14→İbn Hişâm, Ebû Muhammed Abdülmelik (ö. 218/ 833), es-Sîretü’n-Nebeviyye, Mısır 1355/ 1936. 15→İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/ 1311), Lisânü’l-Arab, Beyrut ts. 16→İbn Kesîr, İmâdüddîn Ebü’l-Fidâ İsmâîl (ö. 774/ 1373), Fedâilü’l-Kur’ân, Beyrut ts. 17→İbn Sa‘d, Ebû Abdillah Muhammed b. Sa'd b. Meni' Zühri (ö. 230/ 845), Tabakatü’l-Kübrâ, Kahire, 1421/ 2001. 18→İbnü’l-Esîr, Ebu’l-Hasan İzzüddîn Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed Abdülkerîm b. Abdilvahid eş-Şeybânî (ö. 630/ 1233), el-Kâmil fi’t-Târîh, Beyrut 1385/ 1965. 19→İbnü’n-Nedîm, Ebu’l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya’kûb İshâk b. Muhammed b. İshâk (ö. 385/ 995), el-Fihrist, Beyrut 1389. 20→İzmirli İsmail Hakkı, Târihü’l-Kur’ân, İstanbul 1956. 21→Kevserî, Muhammed Zâhid (ö. 1371/ 1879), Makâlâtu’l-Kevserî, yy. ts. 22→Muhammed Hamidullah (ö. 2002m.), Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, Çev. Salih Tuğ, İstanbul 1993. 23→Muhaysin, Muhammed Sâlim, Tarîhü’l-Kur’âni’l-Kerîm, yy. ts. 24→Muttakî el-Hindî, Alauddîn Ali (ö. 975/ 1567), Kenzu’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Ef’âl, Haleb 1409/ 1989. 25→Ömer Rıza Doğrul (1371/ 1952), Kur’ân Nedir ?, Ankara 1967. 26→Ömer Özsoy, Kur’ân’ın Metinleşme Tarihi, Ankara 2002. 27→Salih Subhi, el-Mebâhîs fî Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut 1965. 28→Semhûdî, Nûredîn Ali b. Ahmed (ö. 911/ 1505), Vefâu’l-Vefâ, bi Ahbârî Dâri’l-Mustafâ, Beyrut 1393/ 1971. 29→es-Suyûtî, Celâluddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr (ö. 911/ 1505), el-Itkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Beyrut 1412/ 1992. 30→Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed bi Îsâ (ö. 279/ 892), es-Sünen, İstanbul 1401/ 1981. 31→ el-Vâkıdî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Vâkıdî (ö. 207/ 822), Kitâbu’r-Ridde, Ammân 1991. 32→ Watt, W. Montgomery, Ku’ân’a Giriş, Çev. Süleyman Ateş, Ankara 1998. 33→ez-Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdillah (ö. 794/ 1391), el-Burhân fî Ulumil’l-Kur’ân, Beyrut 1409/ 1988. 34→Ziya Şen, Kur’ân’ın Metinleşme Süreci, İstanbul 2007. 35→ez-Zurkânî, Muhammed b. Abdilbâkî el-Mâlikî (ö. 1122/ 1710), Menâhilü’l-İrfân fî Ulumi’l-Kur’ân, Beyrut 1409/ 1988.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vahyin yazdırılması, kullanılan malzemeler, yazılış sebepleri ve kıraatler arsındaki ilişki, Kur’ân-ı Kerîm’in yazılmasını gösteren deliller ve bunun kıraatlere etkisi, vahiy katipleri ve bu müessesenin kıraatlere etkisi, Kur’ân’ın yazıldığı malzemenin muhafazası ve bunun kıraatlere etkisi, Kur’ân’ın Hz. Peygamber döneminde ‘Mushaf’ haline getirilmemesinin kıraatlere etkisi, Kur’ân’ın cem’ini gerektiren sebepler ve beraberinde getirdiği problemlerin kıraatlere etkisi, Hz. Osman dönemi, intinsah hareketi ve mevcut kıraatler, Mushafların çoğaltılması ve sonrasında farklı kıraatlerin durumu, günümüzde kullanılan Mushaf’ların çoğaltılan Mushaf’larla ilişkisine genel bir bakış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vahyin yazdırılması, kullanılan malzemeler, yazılış sebepleri ve kıraatler arasındaki ilişki. METİNLEŞME 1.pdf
2 Kur’ân-ı Kerîm’in yazıldığını gösteren deliller ve bunun kıraatlere yansıması METİNLEŞME 2.pdf
3 Vahyin ilk defa tespit edilmesi, yazıya geçirilmesi ve kıraatin başlangıcı. METİNLEŞME 3.pdf
4 Vahiy katipleri ve vahiy katipliği müessesesinin kıraatlere etkisi METİNLEŞME 4 pdf.pdf
5 Yazılan malzemenin Mekke ve Medine döneminde muhafazası ve kıraatlere etkisi. metinleşme 5.pdf
6 Kur’ân-ı Kerîm’in Hz. Peygamber döneminde ‘Mushaf’ haline getirilmemesinin nedenleri ve bu durumun kıraatlere etkisi. Metinleşme 6.pdf
7 Kur’ân-ı Kerîm’in cem’ini gerektiren sebepler ve kıraatlerin durumu. metinleşme 7.pdf
8 Cem’ faaliyetinin beraberinde getirdiği sorunlar ve kıraatler. Kur’an’ın Cem‘i Son Dönem Metodolojik Gelişmeler Işığında Batılı Görüşlere İlişkin Yeni Bir Değerlendirme.pdf
9 Cem’e yapılan itirazlar ve farklı kıraatler. Metinleşme 9.pdf
10 Hz. Osman dönemi, istinsah hareketi ve kıraatler. Metinleşme 10.pdf
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU SINAV HAFTASI.pdf
12 Mushafların çoğaltılmasının nedenleri ve farklı kıraatlerin durumu. Cem‘ü’l-Kur’ân ve Teksîre (Kur’an’ın Toplanması ve Çoğaltılması),.pdf
13 Çoğaltılan ‘Mushaf’ların sayısı, gönderildiği yerler ve diğer kıraatler. Metinleşme 13.pdf
14 GENEL DEĞERLENDİRME GENEL DEĞERLENDİRME.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1395993 Hz. Peygamber sonrası Kur’ân-ı Kerim’in nasıl bir araya getirildiği ve nasıl çoğaltıldığı konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olarak kapsamlı analizler geliştirebileceklerdir.
2 1404918 Kur’ân-ı Kerim’in ceminin kıraatlere etkisi hakkında detaylara hakim olarak günümüz eleştirilerine makul cevaplar üretebileceklerdir.
3 1410420 Derste edinilen bilgileri, bilimsel araştırmalarda etkin olarak kullanabilecek ve elde edilen bulguları yorumlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5
2 3 3 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek