Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB685 Rivayet Tefsir Ekolü 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Rivayet tefsir ekolünü öğretme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit KURT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aşağıdaki Tefsirler: Yahya b. Sellam İbn Ebi Zemenin Mukatil b. Süleyman Taberi İbn Ebi Hatim İbn Abbas Kasımî Sa'lebî Begavî İbn Kesir Süfyan es-Sevrî İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara 2009. Zehebi, Tefsir Tarihi, çev. Murat Yılmaz, Halil Aldemir, Bünyamin Açıkalın, Aydın Temizer, Beka Yayınları, 2018.

Dersin İçeriği

Rivayet tefsirleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 30
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 70
5 Derse Katılım 14 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
54 Ev Ödevi 11 10 110

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş Dersi
2 Yahya b. Sellam ve Tefsiri Yahya b. Sellam.docx
3 İbn Ebi Zemenin ve tefsiri İbn Ebî Zemenîn.docx
4 Mukatil b. Süleyman ve tefsiri MUKÂTİL B SULEYMÂN.pptx
5 Taberi ve tefsiri İBN CERÎR ET-TABERÎ.pptx
6 İbn Ebi Hatim ve tefsiri İBN EBÎ HÂTİM ER-RÂZÎ.pptx
7 İbn Abbas ve tefsiri İbn Abbas.docx
8 Kasımî ve tefsiri Kasımî.docx
9 Sa'lebî ve tefsiri SA‘LEBÎ.pptx
10 Begavî ve tefsiri Begavî.docx
11 İbn Kesir ve tefsiri EBU’L-FİDÂ’ İBN KESÎR.pptx
12 Süfyan es-Sevrî ve tefsiri Sufyân es-Sevrî.docx
13 Suyuti ve Durru'l-Mensur'u Suyuti ed-Durru'l-Mensûr.docx
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545925 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 1545926 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 1545927 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
4 1545928 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 2 5 1 5
2 5 5 2 2 5 1 5
3 5 5 2 2 5 1 5
4 5 5 2 2 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek