Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB692 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kıraat ilminin temel kaynaklarına hakim olma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Akaslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İbn Mücâhid, Ebû Bekir Temîmî (324/936); Kitâbu’s-seb‘a fi’l-kırâât, Şevkî Dayf (thk.), Kahire: Dâru’l-maârif, 1972. 2. İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed (833/1429); en-Neşr fi’l-kırââti’l-’aşr, Ali b. Muhammed Dabbâ’ (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ty., I-II. 3. Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd (444/1053); Câmiu’l-beyân fi’l-kırââti’s-seb’i’l-meşhûre, Muhammed Sadûk Cezâirî (thk.), Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005, I-II. 4. Dimyâtî, Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed Bennâ (1117/1705); İthâfu fudalâi’l-beşer bi’l-kırââti’l-erbaate ‘aşer, Şa‘bân Muhammed İsmail (thk.) Beyrut: Âlemü’l-kütüb, 1987, I-II. 5. Ebû Zür‘a, Abdurrahman b. Muhammed b. Zencele; Hüccetü’l-kırâât, Saîd Efgânî (thk.), Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1997. 6. Çetin Abdurrahman, Yedi Harf ve Kırâatler, İstanbul: Ensar, 2005. 7. Birışık, Abdülhamit, Kırâat İlmi ve Tarihi, Bursa: Emin, 2004. 8. Karaçam, İsmail; Kırâat İlminin Kur’ân Tefsirindeki Yeri ve Mütevâtir Kırâatlerin Yorum Farklılıklarına Etkisi, İstanbul: İFAV, 1996. 9. Akaslan, Yaşar, “Kırâat-İ Aşere’de Ferş Yönünden Farklılıklar”, İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2017, Sayı: 4, ss. 6-31. 10. Akaslan Yaşar, “Kırâat İlmi Sistematiğinde Usûl Kavramları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 43, ss. 217-251.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kıraat ilminin temel kaynaklarına ve terminolojisine hakimiyet için kaynak taraması ve okuması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
2 Final Sınavı 2 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel literatür bilgisi 1. HAFTA.pdf
2 İlk dönem kırâat kaynakları 2. HAFTA.pdf
3 Tedvin dönemi kaynakları 3. HAFTA.pdf
4 Kırâat-ı seb’a literatürü 4. HAFTA.pdf
5 Kırâat-ı aşere literatürü 5. HAFTA.pdf
6 Yedi harf ile ilgili kaleme alınmış eserlerin özellikleri 6. HAFTA.pdf
7 Resmu’l-mushafla ilgili kaynaklar 7. HAFTA.pdf
8 Kırâat-Kur’ân ilişkisine dair literatür özellikleri 8. HAFTA.pdf
9 Kırâat ilminde sembolik dil 9. HAFTA.pdf
10 İbnü’l-Cezerî’ye kadar olan süreçte kırâat literatür 10. HAFTA.pdf
11 İbnü’l-Cezerî sonrası süreçte kırâat literatürü 11. HAFTA.pdf
12 Kırâat eğitiminde esas alınan kaynakların özellikleri 12. HAFTA.pdf
13 Son dönem kırâat literatürü 13. HAFTA.pdf
14 Türkiye’de kırâat ilmiyle ilgili yapılan çalışmalar 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537602 Kırâat ilminin ana kaynaklarını tanır
2 1537603 Kırâat ilminin yardımcı kaynaklarını tanır
3 1537607 Alanın kendine özgü terminolojisini ve sembolik dilini kavrar
4 1537608 Kırâat sahasında yazılmış nesir ve nazım türündeki eserler arasındaki ilişkiyi açıklayabilir
5 1537609 Kırâat eğitiminde yazılı kaynakların ve pratiğin yerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75413 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75412 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75415 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75423 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75414 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75422 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75417 Alana ait sorunları tespit edebilme,
8 75416 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
9 75419 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75418 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75421 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75420 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 4 4 4 3 4 4 5 5 5
2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 5 5
3 2 2 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5
4 3 3 2 3 4 5 3 4 4 5 5 5
5 3 3 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek