Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306046112012 Gelişme Stratejileri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencinin tarihsel süreçteki farklı gelişme stratejileri hakkında bilgi sahibi olması ve gelişme iktisadı alanındaki güncel tartışmaları öğrenmesidir. Bu çerçevede, Doğu Asya, Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin çeşitli dönemlerde izledikleri başlıca stratejilerin karşılaştırmalı bir analizi yapılacak, alternatif iktisat politikaları da değerlendirilecektir. Dersin bir diğer amacı da Türkiye’de iktisadi gelişme sürecinin ve izlenen iktisat politikalarının yine karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Ankara: Efil Yayınevi, 2010. Ha-Joon Chang ve Ilene Grabel, Kalkınma Yeniden: Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı, Çev. Emre Özçelik, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2005. Ha-Joon Chang Sanayileşmenin Gizli Tarihi Daron Acemoğlu- Ulusların Düşüşü James M. Cypher and James L. Dietz, The Process of Economic Development, London: Routledge, 2004. Robert Wade, Governing the Market, Princeton: Princeton University Press, 1990. Alice Amsden, The Rise of “The Rest”, Oxford: Oxford University Press, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişme analizinde yöntem sorunu; uluslararası işbölümü modelleri; dünya sistemi analizi; düzenleme okulu; yeni ekonomik coğrafyalar; küreselleşme ve bölgeselleşme; geç sanayileşen ülke deneyimleri: Asya, Afrika, Latin Amerika; ithal ikamesine dayalı sanayileşme; dışa açık büyümenin evreleri; ekonomik krizler ve gelişme stratejileri; kalkınmacı devlet; rekabetçi devlet; Türkiye’de iktisadi gelişme süreci ve iktisat politikaları; küresel krizin etkileri.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GİRİŞ VE DERSİN TANITIMI
2 Kalkınma, Büyüme, Gelişme kavramlarına yönelik teorik çerçeve
3 Kalkınma ve büyüme yaklaşımları I Ortodoks kuramlar, Yapısalcı yaklaşım, Bağımlılık Okulu, Dünya Sistemi Yaklaşımı
4 Kalkınma ve büyüme yaklaşımları II Alternatif kalkınma Yaklaşımları, Yapabilirlik Yaklaşımı, Kurumsal Yaklaşımlar
5 İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi
6 İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi
7 Vize
8 Ülke Örnekleriyle Gelişme Stratejileri I
9 Ülke Örnekleriyle Gelişme Stratejileri II Latin Amerika
10 Ülke Örnekleriyle Gelişme Stratejileri III
11 Ülke Örnekleriyle Gelişme Stratejileri IV Güney Kore
12 Türkiye'de Gelişme Stratejileri I
13 Türkiye'de Gelişme Stratejileri II
14 Türkiye'de Gelişme Stratejileri III
15 Değerlendirme
16 Final

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67809 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 67810 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67811 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 67812 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 67813 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 67814 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 67815 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 67816 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 67820 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 67819 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 67818 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 67817 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 67823 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 67822 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 67821 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 67826 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 67825 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 67824 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 67830 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 67829 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 67828 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 67827 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.