Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306046132012 Dünya Ekonomisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencinin dünya ekonomisinin gelişimi ile dünya ekonomisinin güncel durumu hakkında fikir sahibi olmasıdır. Ayrıca, dünya ekonomisini analiz edebilmek için gerekli bilgi ve kavramları öğrenmesidir. Güncel ekonomik sorunların kavranması bunların tarihi temellerininin bilinmesini gerektirdiği ölçüde yakın tarih içindeki iktisadi olaylara ve iktisat politikalarının gelişimine de değinilecektir. Bu ders aynı zamanda, Türkiye'nin iktisadi gelişmesinin zaman içinde izlediği çizgi ve iktisat politikalarının oluşmasına yol açan koşulların anlaşılmasına da yardım edecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi H. Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• A. Freeman ve B. Kagarlitsky(der.) Küreselleşmenin Krizi (çev. B. Kara-İ. Yıldız), 2009, İstanbul: Yordam • H. J. Chang ve I. Grabel, Kalkınma Yeniden: Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı (çev. E. Özçelik), 2005, Ankara: İmge • Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, Bilgi Unv. Yayınları, 2000 • L. Panitch. ve C. Leys (der.) Küresel Parlama Noktaları (çev. T. Öncel), 2009, İstanbul: Yordam

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya Ekonomisini Anlamak: Çeşitli Ekonomi Yaklaşımları, Sanayi Devrimi Sonrası, 1929 Krizi: Keynesyen Ekonomi Politikalarının Doğuşu, II. Dünya Savaşı Sonrası: Bretton Woods Konferansı, IMF, Dünya Bankası ve GATT, Neoliberalizmin Yükselişi: Uluslararası Para Hareketleri, Finans Kapital, Neoliberalizmin Yükselişi: İstikrar Programları, Yapısal Uyum Programları, IMF ve DB, Küreselleşme ve Üretim: Küresel Meta Zincirleri ve Çokuluslu Şirketler, Küresel Kriz Tartışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 5 2 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern dünya ekonomisinin kökenleri: Sanayi Devrimi
2 Piyasa toplumunun kuruluşu
3 Modern dünyada sermaye ve emek
4 Küresel ekonominin dinamikleri: sermaye göçü
5 Yeni küresel güçler
6 Küresel para sistemi
7 ABD, Avrupa, Çin ve Japonya ekonomilerinin karşılaştırılması
8 İstikrarsız para birimleri
9 İmalat sanayi ve kâr oranları
10 1970’lerden 2000’lere krizler
11 Araştırma ödev sunumu
12 2008-2009 krizinin yapısal kökenleri
13 Küresel kriz ortamında kalkınma sorunları
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118086 Öğrenciler dünya ekonomisinin gelişimi ile dünya ekonomisinin güncel durumu hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67809 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 67810 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67811 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 67812 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 67813 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 67814 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 67815 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 67816 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 67820 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 67819 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 67818 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 67817 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 67823 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 67822 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 67821 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 67826 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 67825 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 67824 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 67830 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 67829 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 67828 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 67827 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek