Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT615 Açık Ekonomi Makro Teorisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

"Makro İktisat Teorisi" dersini izleyen bu ders kapsamında, açık ekonomiler için geliştirilen başlıca modern makro iktisat modelleri incelenmekte ve analiz edilmekte ve açık ekonomiler için uygun olan politikalar tartışılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Asiye Öznur Ümit

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdal M. Ünsal, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2009. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayıncılık, 2009. Emin Ertürk, Uluslararası İktisat: Teori, Politika,İktisadi Birleşmeler, Uuslararası Parasal İlişkiler, Ekin Kitabevi, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 14 14
10 Tartışma 1 12 12
11 Soru-Yanıt 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 50 100
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Döviz Piyasası: Döviz ve döviz kuru tanımları, devalüasyonun etkileri, reel döviz kurları, döviz piyasasına müdahale, denge döviz kurunun oluşumu, döviz kuru sistemleri.
2 Ödemeler Bilançosu Analizi: Ödemeler Bilançosu tanımı ve özellikleri, Ödemeler Bilançosunun ana hesap grupları, ödemeler bilançosu dengesizlikleri ve giderme yöntemleri.
3 Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesinde Otomatik Mekanizmalar: Otomatik Fiyat Denkleşme Mekanizmaları, Otomatik Gelir Denkleşme Mekanizması, Dış Denkleşmede Parasalcı Yaklaşım.
4 Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesinde Dış Denkleştirme Politikaları: Harcama Değiştirici Politikalar, Harcama Kaydırıcı Politikalar (Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı, Devalüasyon ve Toplam Harcama Yaklaşımı, Parasalcı Yaklaşım ve Denkleştirici Politikalar, Devalüasyonun diğer etkileri, reel döviz kurları.
5 Kur Değişimlerini Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar: Akım Değişkeni ve Stok Değişkeni, Ödemeler Dengesi Yaklaşımı, Satınalma Gücü Paritesi Yaklaşımı, Parasalcı Yaklaşım ve Kurların oluşumu, Portfolyö Dengesi Yaklaşımı.
6 Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları: Vadeli Teslim Döviz Piyasaları ( Faiz Arbitrajı, Kur Değişmesi Risklerine Karşı Koruma, Döviz Swapları, Vadeli Teslim Döviz Piyasalarında Spekülasyon, Kurlar, Faiz Oranları ve Enflasyon İlişkileri.
7 Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları: Gelecek Döviz İşlemleri Borsası, Döviz Opsiyonları, Diğer Geleceğe Yönelik İşlemler.
8 Ödemeler Dengesi, Faiz Haddi ve Hasıla Düzeyi: Mal Piyasasında Denge (IS Eğrisi), Para Piyasasında Denge (LM Eğrisi), Ödemeler Bilançosunda Denge (BP Eğrisi), Mal, Para ve Döviz Piyasalarında Eşanlı Denge (IS-LM-BP modeli).
9 Sabit Kur Sisteminde İktisat Politikası: Maliye Politikası, Para Politikası, Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Şoklar, İç ve Dış Dengesizlikler, Kur Politikası (Devalüasyon).
10 Esnek Kur Sisteminde İktisat Politikası: Maliye Politikası, Para Politikası, Esnek Kur Ssiteminde İç ve Dış Şoklar, Alternatif Döviz Kuru Sistemlerinin Lehindeki Argümanlar.
11 Fiyat Düzeyi ve İktisat Politikası (AD-AS Modeli): Toplam Talep Eğrisi, Toplam Arz Eğrisi (Klasik Analiz, Yeni Keynesyen Analiz (Katı Ücret Modeli).
12 Fiyat Düzeyi ve İktisat Politikası (AD-AS Modeli): Makro Denge ve Politikalar (Makro Denge, Maliye Politikası, Para Politikası), Dış Şoklar (Dış Talep Şokları, Dış Arz Şokları), Üçlü Açmaz.
13 Uluslararası Mali Yatırımlar ve Krizler: Karşılanan Faiz Farklılığı, Karşılanan Faiz Paritesi, Karşılanan Faiz Paritesinden Sapmalar,Karşılanmayan Faiz Farklılığı, Karşılanmayan Faiz Paritesi.
14 Uluslararası Mali Yatırımlar ve Krizler: Uluslararası Mali Krizler (Sermaye Girişinin Türleri, 1982 Borç Krizi, 1990 Sonrası Krizler, Finansal Krizlerin Nedenleri, Finansal Krizden Çıkış Yolları).

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524158 Döviz kuru piyasasını tanımlar.
2 1524159 Açık ekonomi makro ekonomiyi öğrenir.
3 1524157 Açık ekonomide uygulanan politikaları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75541 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 75542 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75543 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 75544 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 75545 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 75546 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 75547 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 75548 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 75552 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 75551 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 75550 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 75549 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 75555 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 75554 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 75553 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 75558 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 75557 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 75556 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 75562 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 75561 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 75560 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 75559 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 4 1 2 3 2 5 5 5 2 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1
2 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 2
3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 1 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek