Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT604 Kamu Ekonomisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Devletin ekonomideki yeri ve faaliyetlerinin analizi, kamu ekonomisinin amacı, özellikleri konularının öğrenci tarafından kavranılması, kamu ekonomisine ilişkin konularda analiz yapma, sorun çözme ve yayın yapmanın öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Nazım Öztürk, Kamu Ekonomisi, Güncellenmiş 2. Baskı, Ekin Basım Dağıtım, Bursa 2016. 2-Joseph E. Stiglizt Kamu Ekonomisi, Çeviren: Ömer Faruk Batırel, 2. Baskı, Marmara Üniversitesi Yayın No: 549, İstanbul, 1994. 3-Güneri Akalın, Kamu Ekonomisi, İkinci Basım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 554, Ankara 1986. 4-Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş (Demokraside Devletin Ekonomik Bir kuramı), 7. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 5-Fatih Savaşan, Piyasa Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına Kamu Ekonomisi, İkinci Baskı, Kitap Matbaacılık, İstanbul 2012. 6-Nihat Edizdoğan Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Yenilenmiş 2. Basım, Dora Yayıncılık, Bursa 2012. 7-Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014. 8-Anadolu Üniversitesi, Kamu Ekonomisi I-II, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 2703, Eskişehir 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği; kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı, devlet kuramına yeni yaklaşımlar Kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri Piyasa başarısızlıkları Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri, Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü Gelir dağılımı, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü Ekonomik istikrarsızlıkları gidermede devletin rolü Kamu harcamaları Vergilendirme Mali politikalar Bütçe açıkları ve borçlanma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 7 105
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği, kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri.
2 Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı, Devlet kuramına yeni yaklaşımlar.
3 Kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri.
4 Piyasa başarısızlıkları.
5 Kamusal mallar, Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri.
6 Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü.
7 Gelir dağılımı, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü.
8 Arasınav
9 İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü.
10 Ekonomik istikrarsızlıkları gidermede devletin rolü.
11 Kamu harcamaları
12 Vergilendirme
13 Mali politkalar
14 Bütçe çıkları ve borçlanma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463846 Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevlerini analiz eder.
2 1463847 Piyasa başarısızlıklarını analiz eder.
3 1463848 İktisat ekollerinde devlet yaklaşımlarını analiz eder.
4 1463849 Devletin ekonomideki faaliyetlerini ve etkilerini analiz eder.
5 1463850 Kamusal karar alma mekanizmaları ve oylama yöntemlerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75541 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 75542 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 75543 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 75544 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 75545 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 75546 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 75547 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 75548 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 75552 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 75551 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 75550 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 75549 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 75555 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 75554 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 75553 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 75558 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 75557 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 75556 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 75562 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 75561 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 75560 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 75559 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek