Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT610 Uluslar Arası İktisat Politikası 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Uluslararası Iktisat Politikasında farklı yaklaşımları tanımasını ve Uluslararası Ticaret ve Iktisat politikalarını öğrenmesi amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Özgür Özaydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 7th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, 2005. • Foundations of International Macroeconomics, Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 1996. • International Economics, Thomas Pugel 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ticaret Politikası Tartışmaları. Milli Gelir Muhasebesi ve Ödemeler Dengesi, Döviz Kurları ve Uluslararası Döviz Piyasası: Varlık Yaklaşımı, Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları, Uzun Dönemde Döviz Kuru ve Fiyat Düzeyleri, Kısa Dönemde Döviz Kuru ve Çıktı, Sabit Döviz Kurları ve Döviz Müdahelesi, Uluslararası Para Sistemleri: Tarihsel Bir Bakış, Finansal Küreselleşme: Fırsat ve Krizler, Optimum Para Alanı ve Euro, Gelişmekte Olan Ülkeler: Büyüme, Kriz ve Reform.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 13 13
54 Ev Ödevi 14 6 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret Politikası Tartışmaları.
2 Milli Gelir Muhasebesi
3 Ödemeler Dengesi
4 Döviz Kurları ve Uluslararası Döviz Piyasası
5 Varlık Yaklaşımı,
6 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları,
7 Uzun Dönemde Döviz Kuru ve Fiyat Düzeyleri,
8 Kısa Dönemde Döviz Kuru ve Çıktı,
9 Sabit Döviz Kurları ve Döviz Müdahelesi,
10 Uluslararası Para Sistemleri: Tarihsel Bir Bakış,
11 Finansal Küreselleşme: Fırsat ve Krizler,
12 Optimum Para Alanı ve Euro,
13 Gelişmekte Olan Ülkeler: Büyüme,
14 Gelişmekte Olan Ülkeler: Kriz ve Reform.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304216 Klasik ve Yeni Uluslararası Ticaret Politikalarını öğrenir.
2 1304217 Uluslararası İktisat Poliitkalarını ayırt eder.
3 1304215 Klasik Uluslararası Ticaret Politikalarına yöneltilen eleştirileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67809 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 67810 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67811 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 67812 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 67813 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 67814 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 67815 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 67816 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 67820 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 67819 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 67818 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 67817 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 67823 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 67822 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 67821 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 67826 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 67825 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 67824 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 67830 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 67829 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 67828 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 67827 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
2 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek