Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306046162012 Göstergelerle İktisadi Analiz 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, temel makro ekonomik kavramları tanımlamak ve temel makro ekonomik kavramların göstergelerle nasıl yorumlanması gerektiğini açıklamaktır. Ayrıca bu derste Türkiye’nin makro ekonomik sorunlarına değinilecek ve bu kapsamda uygulanan makroekonomik politikalar incelenecektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Elif Çepni, Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010. • Alaattin Aktaş ve Ömer Faruk Çolak, Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, Efil Yayınevi, Ankara, 2010. • TCMB, EVDS ve Raporları • T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, Yıllık Ekonomik Raporları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gayri Safi Milli Hasıla, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla hesaplamaları ve ilgili göstergeler, Fiyat göstergeleri (Enflasyonun tanımı, hesaplanması, fiyat endekslerinin hesaplanması), Reel Sektör Analizi (üretim endeksleri, sanayi, otomotiv, inşaat, KKO vb. göstergeleri), Finansal Sektör Analizi (Para banka göstergeleri), Döviz Kuru ve Piyasası (döviz piyasası işlemleri, kurlar), Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı, Makroekonomik Politikalar, Maliye Politikasının Analizi, Kriz ve Türkiye Ekonomisi.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67809 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 67810 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67811 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 67812 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 67813 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 67814 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 67815 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 67816 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 67820 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 67819 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 67818 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 67817 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 67823 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 67822 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 67821 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 67826 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 67825 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 67824 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 67830 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 67829 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 67828 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 67827 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.