Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2306046182012 Endüstriyel İktisat 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin sanayi sektöründeki piyasa yapıları, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların davranış ve stratejileri konularını gerek kavramsal gerek ise uygulama düzeyinde kavrayarak bu davranış ve stratejilerin kamunun piyasaları düzenleyici faaliyetleri ile birlikte düşünüldüğünde toplumsal ekonomik refah üzerindeki olası etkilerini analiz edebilecek beceriler edinmelerinin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selahattin Kaynak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Yıldırım Kemal (2009), Endüstriyel Ekonomi, Ekin Basım Yayın, Bursa. • Davut Lale (2002), Sanayi İktisadı, 2. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara. • Çoban Orhan (2003), Endüstri İktisadı ve Oyun Teorisi, 1. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa. • Martin Stephen(2001), Advanced Industrial Economics,2nd Edition, Wiley-Blacwell

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyun Teorisi; Oligopol teorisi; Piyasalarda rekabet ve giriş engelleri; Tekel ve Tam Rekabet piyasalarında piyasa yapıları; Batık Maliyetler; Farklılaştırılmış ürünler; Reklam ve firma değeri; piyasalarda dikey ilişki; Rekabetin tanımı ve fonksiyonları; Rekabetten kaynaklanan fırsatlar ve tehditler; Firmalar arası birleşmeler ve devirler; Fiyat farklılaştırması, Tekelin regülasyonu (düzenlenmesi); Kamu politikaları ve özelleştirme,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 7 15 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroiktisadi Kavramlara Bakış
2 Firma Teorisi ve Maliyetler
3 Piyasa Yapısı: Tam Rekabet
4 Piyasa Yapısı: Tam Rekabet
5 Piyasa Yapısı: Oligopol
6 Piyasa Yapısı: Oligopol
7 1. Vize
8 Yoğunlaşma Ölçütleri
9 Yoğunlaşma Ölçütleri: Ampirik Bulgular
10 Enformasyon ve Reklam
11 Doğrusal-olnayan Fiyatlandırma
12 Uluslararası Ticaret ve Endüstriyel Organization
13 Regülasyon ve Deregülasyon
14 Türkiye'de Rekabet Politikaları
15 Kısmı ve Genel Denge
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238521 Öğrenciler mikro verilerle analiz yapma becerisi kazanacaktır.
2 1238522 Öğrenciler matematik modelleri kullanarak piyasa analizi yapma becerisi kazanacaktır.
3 1238523 Öğrenciler regülasyon için politika önerileri yapma becerisi kazanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67809 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 67810 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 67811 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 67812 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 67813 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 67814 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 67815 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 67816 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 67820 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 67819 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 67818 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 67817 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 67823 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 67822 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 67821 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 67826 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 67825 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 67824 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 67830 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 67829 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 67828 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 67827 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek