Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL609 Yönetim Teorileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, yönetim gerçeğinin tarihsel-genel bilgisine erişmek amacına odaklanmıştır. Ders, yönetim düşünceleri tarihi adı verilebilecek alanın temel malzemelerini tanımayı ve tarihsel ortamı da araştırmaya katarak bunlar üzerinde çalışmayı amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerin “yönetim düşüncesi tarihi”; “yönetim kuramları”; örgütlenme, planlama, personel alma, yönlendirme, denetleme ve bütçeleme aşamalarından oluşan “yönetim süreci” üzerine genel bilgi kazanmaları beklenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevinde öğrenci bir yönetsel olgu/olay/kurum/kişi/eser üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KESKİN, Nuray E., “Türkiye’de Kamu Yönetimi Disiplininin ‘Köken’ Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 39, Sayı 2, Haziran 2006, s. 1-28. KESKİN, Nuray E, “Türkiye’de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870-1910”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 41, Sayı 4, Aralık 2008, s. 1-22. KESKİN, Nuray E., “Yönetim Olgusu Üzerine 1909 Tarihli Bir Makale: Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi”, Memleket SiyasetYönetim, Sayı 12, 2010, s. 181-200. KESKİN, Nuray E., “II. Meşrutiyet’te Yeni Düzen Arayışı: Mülkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme (1909-1911)”, Kamu Yönetimi Forumu-VI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 9-11 Ekim 2008, Bolu [18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, TODAİE, Ankara 2009, s. 225-236] ÖZTEKİN, Ali, Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010. GÜLER, Birgül, Türkiye’nin Yönetimi –Yapı, İmge Kitabevi, 2. Baskı, Ankara 2010. FİŞEK, Kurthan, Yönetim, Paragraf Yayınevi, Ankara 2005. ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa ve Uygulama, TODAİE, Ankarar 2005. JAY, Antony, Yönetim ve Makyavelli, Çev. O. Onaran, Anahtar Yayınları, İstanbul 1994. Kamu Yönetimi: Gelişimi ve Güncel Sorunları, (Ed. K. Öktem, U. Ömürgönülşen), İmaj Yayınevi, Ankara 2004. TİMUROĞLU, Vecihi, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, MSY, Mayıs 2006, s. 1-39. TOKAREV, Sergei Aleksandrovich, Dünya Halklarının Dinler Tarihi, (Çev. Rauf Aksungur), Ozan Yayıncılık, İstanbul 2006. ŞİRVANİ, Harun Han, İslamda Siyasal Düşünce ve İdare Üzerine Araştırmalar, (Çev. Kemal Kuşçu), Ahmet Said Matbaası, İstanbul 1965. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türk Tefekkürü Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2007. SMALL, Albion W.,, The Cameralists, The Pionners of German Social Polity, Batoche Books, Kitchener 2001. Dönem başında sunulan okuma listesi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim düşünce ve kuramları yer-zaman eksenlerine yerleştirilmiş olarak iki başlıkta ele alınmaktadır: Birinci boyut batıda ve doğuda yönetim düşüncesi genel başlığı altında mitolojik/dinsel/felsefi/siyasal nitelikte kapitalizm öncesi geniş bir dönemde üretilmiş bilgileri içermektedir. İkinci boyut son beş yüz yılın ürünlerini içeren modern yönetim düşüncesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve derse ilişkin bilgilendirme
2 Dersin Genel Çerçevesi: Yönetim Nedir? Yönetim Düşünü Nedir? Yönetim Bilimi Nedir?
3 Tarihsel Olarak Yönetim: Örgütlenme - Yönetim - Siyaset Kavramsal Olarak Yönetim: Yönetim - Kamu Yönetimi - Bürokrasi
4 Yönetim Düşüncesinde Tarihsel Bilgi Kaynakları: Mitolojik Bilgi, Dinsel Bilgi Alanı, Felsefi Bilgi Alanı, Doğu Düşüncesi
5 Modern Yönetim Düşüncesi (Çağdaş Bilimsel Kuramlar) Avrupa Yönetim Bilimi: Kameralizm - Yönetim Hukuku - Bürokrasi Kuramları
6 Amerikan Kamu Yönetimi Disiplini: Örgüt Kuramları Klasik Okul: İlkeler ve Süreçler (Bilimsel İşletim)Neoklasik Okul: Davranış ve Güdüler (Davranışçılık)Modern Okul: Sistem ve İşletmecilik; Durumculuk ve Kültürcülük Neo-modern Okul: İşletim-Yönetişim
7 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi ve Kalkınma İdaresi
8 Türkiye’de Yönetim Bilimi - Kamu Yönetimi (Tanzimattan 1950’ye) Türkiye’de Yönetim Bilimi – Kamu Yönetimi (1950'den
9 Örgütlenme: İlkeler ve Kavramlar (Hiyerarşi, Yetki Devri, Eşgüdüm, Merkezden ve Yerinden Yönetim, Yetki Genişliği, Vesayet, Özerklik)
10 Yönetme: Planlama (Ulusal Kalkınma Planı, Stratejik Planlama, Planlama Yaklaşımları)
11 Yönetme: Personel Alma(Ulusal-Kurumsal) Yönetme: Yönlendirme (Önderlik-Yöneticilik-Danışmanlık)
12 Yönetme: Denetleme (Siyasal-Yönetsel-Mali; iç denetim-dış denetim) Yönetme: Bütçeleme
13 ÖDEV SUNUMU
14 ÖDEV SUNUMU
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53515 1397179 Tarihsel bütünlüğü içinde yönetim düşüncesinin evrimini anahatlarıyla gösterir.
53516 1400583 Uygulanan iktisat politikaları ile yönetim yaklaşımları arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir.
53517 1356824 Yönetme sürecine ilişkin temel ilke ve kavramları tanır.
53518 1365564 Yöneticinin işlevlerini sıralar.
53519 1362822 Yönetim alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75564 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75565 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75566 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 75567 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 75568 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 75569 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 75570 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 75574 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 75571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 75572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 75573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 75563 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76396 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.