Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL613 Türk Siyasal Hayatı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı II. Meşrutiyetten günümüze öne çıkan siyasi olay, fikir ve yapıların öğrenilmesi ve bu çerçevede Türk siyasi hayatının analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Professor İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şerif Mardin, Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez Çevre İlişkileri, içinde Türkiyede Politik Değişim ve Modernleşme, (Ed.) E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay, Dora Yayınları, Bursa, 2009, ss. 121-158. Metin Heper, Türkiyenin Siyasal Hayatı, Doğan Kitap, İstanbul, 2011 içinde Osmanlıda Merkez ve Çevre ve Osmanlı Mirası ve Siyasi Hayatı , ss. 15-58. Hasan Bülent Kahraman, Türk Siyasetinin Yapısal Analizi I, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir. Ders planı ve okumalar Türkiye’de sosyo-politik iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Dersin Genel çerçvesi, amaçları ve değerlendirmesi
2 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış
3 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu: Batılılaşma ve Toplumsal Dönüşüm
4 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu: Dünya-Sistemi ve Periferileşme
5 1908 Devrimi ve İttihat ve Terakki
6 Cumhuriyet’in Kuruluşu: 1918-1925
7 Tek Parti Dönemi I: Kemalist Reformlar ve Ulus-Devletin İnşası
8 Ara Sınav
9 Tek Parti Dönemi II: Muhalefet
10 Tek Parti Dönemi III: Yurttaşlık ve Türkleştirme Politikaları
11 Tek Parti Dönemi IV: Millî Şef Dönemi
12 Çok Partili Hayata Geçiş
13 DP Dönemi I
14 DP Dönemi I
15 Genel Tartışma
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1348547 Öğrenciler Türkiye Siyaseti literatürünün ana eserleri ve temel meseleleri hakkında bilgi edinir.
2 1348549 Öğrenciler geç Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki süreklilik ve kırılmaları anlar.
3 1348551 Öğrenciler Türkiye'deki tek parti rejimini dünyadaki diğer tek parti rejimleri ile karşılaştırabilir ve 2. Dünya Savaşı sonrası iç politikaya etki eden dış faktörleri tartışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75564 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75565 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75566 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 75567 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 75568 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 75569 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 75570 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 75574 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 75571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 75572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 75573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 75563 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76396 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4
2 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4
3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek