Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL615 Uluslararası İlişkiler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri irdelemekte ve genel olarak bir araştırmayı gerçekleştirmek için nasıl çalışılacağını, bu çalışmanın nasıl yazıya (ödeve/rapora/teze) dönüştürüleceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevinde öğrenci derste işlenen boyutları belli bir siyasal-yönetsel olgu üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, Yayın Odası, Çev: Sedef Özge, İstanbul, 2006. Alaeddin Şenel, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul 2013. Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul 1997. Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul 2003. Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi, İstanbul 2006. Doğan Ergun, Yöntemi Geliştirmek: Türkiye’de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine, İmge Kitabevi, Ankara 2014. Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları, Ankara 1997. Dönem başında verilen okuma listesi. Ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim Tarihi ve Sosyal Bilimler; Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma; Bilgiye Erişim Kaynakları; Bilimsel Araştırma Aşamaları; Bilimsel Araştırma Türleri; Siyaset ve Yönetim Araştırmaları - Analiz Çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 1 9 9
27 Makale Yazma 1 22 22
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Bilim Tarihi ve Sosyal Bilimler Araştırma Nedir? (yöntem, teknik, yöntembilim, bilimsel düşünme yöntemi, bilimsel araştırma yöntemi)
3 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Pozitivizm
4 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Pozitivizm -Örnek İnceleme
5 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Tarihsel Materyalizm
6 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Tarihsel Materyalizm -Örnek İnceleme
7 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Yorumsamacılık
8 Bilim Felsefesi ve Toplumsal Araştırma: Yorumsamacılık -Örnek İnceleme
9 Bilimsel Araştırma Aşamaları Bilgi ve Belge Kaynakları Bilgi Kaynaklarına Erişim
10 Araştırmanın Tasarlanması Araştırmanın Rapor ve Tez Bölümleri Biçimsel Yapı; Gönderme ve Kaynakça Yöntemi
11 Araştırma Türleri Nitel Araştırmalarda Veri Toplama Katılmalı gözlem, Görüşme, Belgelerin gözlemi, Nesneler ve fiziksel düzenlemeler, Eleştirel Dilbilim Söylem çözümlemesi
12 Niceliksel Araştırma Anket, Deney, İçerik Çözümlemesi, Örneklem
13 ÖDEV SUNUŞLARI
14 ÖDEV SUNUŞLARI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53509 1444025 Siyaset ve yönetim alanlarına ilişkin bir konuda araştırma planlar.
53510 1444031 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri değerlendirir.
53511 1444047 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili teknikleri uygular.
53512 1444058 Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri toplayabilir.
53513 1444082 Alanıyla ilgili nicel ve nitel verileri analiz eder.
53514 1444104 Çalışmalarında bilimsel etiğe uygun hareket eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75564 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75565 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75566 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 75567 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 75568 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 75569 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 75570 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 75574 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 75571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 75572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 75573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 75563 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76396 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.