Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL620 İklim Değişikliği Politikaları ve Afet Yönetimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Son yıllarda insan faaliyetleri kaynaklı sera gazlarındaki artış iklim değişikliğine neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği doğal ve sosyo-ekonomik çevre üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. İklim değişikliğine bağlı olarak doğal afetlerin daha sıklıkla ve daha büyük ölçeklerde meydana gelmesi bekleniyor. Bu durum özellikle iklim değişikliği kaynaklı kriz yönetimini gündeme getirmektedir. Türkiye’de de afet yönetimindeki eksikliklerin ve aksaklıkların iyi etüt edilerek kriz yönetimi alanında yol haritasının belirlenmesi önemli bir konudur. Yeni yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, acil durumlar için uygulanabilir yönetim tekniklerini tanıtmak, iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerini ortaya koymak, kriz yönetimlerine ilişkin Türkiye’nin konumunu değerlendirebilmek, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir modeller geliştirerek geleceğin sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerini tanımlamak başlıca amaçlardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anthony Giddens (2013); İklim Değişikliği Siyaseti, (çev: Erhan Baltacı), Phoenix Yayınevi. Bütünleşik Afet Yönetimi (2017). Zerrin Toprak Karaman, Asuman Altay (Edt), Birleşik Matbaacılık, İzmir. Hikmet Yavaş (2005); Doğal Afetler Yönüyle Türkiye’de Belediyelerde Kriz Yönetimi, Orion Yayınları. Ulusal ve uluslararası plan ve programlar İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat metinleri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küresel iklim değişikliğinin nedenlerinin, sonuçlarının ve olumsuz etkilere karşı alınacak önlemlerin öğretilmesi, doğal afet türlerini ve özelliklerini tanımak, doğal afetlere ek olarak , insan kaynaklı afetlere ilişkin bilgi vermek ve özellikle kentsel alanlarda ne tür etkilere sahip olduğunu bilmek, uygulanabilecek yönetim stratejilerini geliştirmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı, sera etkisi, küresel ısınma, küresel iklim değişikliği gibi kavramların tanımlanması
2 Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri
3 İklim değişikliğine ilişkin gelecek senaryoları
4 İklim değişikliğiyle mücadelede, uluslararası-ulusal ve yerel çalışmalar
5 Afet yönetimine ilişkin terminolojinin tanımı, iklim değişikliği-afet bağlantısı
6 Afet ve kriz ilişkisi, afet ve krizin özellikleri, afet ve kriz süreci, kriz türleri, afet yönetiminin amacı ve önemi
7 Kriz yönetimi aşamaları ve bütünleşik kriz yönetimi
8 Ülke örnekleriyle doğal afet yönetimi deneyimleri
9 Türkiye’de afet mevzuatının gelişim süreci
10 Türkiye’de afet yönetimine ilişkin kurumsal ve idari yapılanma
11 Yürürlükteki temel afet mevzuatı
12 Yerel yönetimler ve afet yönetimi uygulamaları
13 Merkezi yönetimler ve afet yönetimi uygulamaları
14 İnsan kaynaklı afet yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292698 Küresel klim değişikliğinin nedenleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak
2 1292699 Küresel iklim değişikliğine ilişkin uluslararası-ulusal ve yerel düzeyde yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilenmek
3 1292700 Geleceğin kamu yöneticilerinin afet yönetimi konusunda yetişmelerine temel olmak üzere doğal afet örnekleri özelinde çalışarak etkin yönetsel süreçlere yönelik stratejiler geliştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67832 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67833 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67834 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 67835 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 67836 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 67837 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 67839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 67831 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68664 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 67838 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 67840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 67842 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 67841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4
2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek