Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL608 Kamu Politikası Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kamu politikası, kamu yönetiminin amaç, güç, hareket boyutları bakımından incelenmesidir. Ders, devletin bir bütün olarak yaptığı ve yapmadığı şeyleri bu hareketin nesnel nedenleri, öznel dinamikleri –aktörleri ve hareketin toplumsal sistem üzerindeki sonuçlarıyla etkileri bakımından çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevinde öğrenci derste işlenen boyutları belli bir kamu politikası örneği üzerinde araştırmaya yönlendirilmektedir. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye bazı seçenekler sunulmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi Disiplini Nedir? Fatma Eda Çelik, “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 41/3, 2008, s. 41-72. Hasan Hüseyin Çevik, “Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 31/2, Haziran 1998, s. 103-112. Sıtkı Çorbacıoğlu, "Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: Altı Bilim Adamı Arasındaki Bilişsel ve Sosyal Ağ", Amme İdaresi Dergisi, 41/4, 2008, s. 23-48. Hasan Hüseyin Çevik, Süleyman Demirci, Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Kararverme, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008. Michael Hill, The Policy Process in the Modern State, Third Edition, Prentice Hall, London, 1997,s.1-27. James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s. 4-8. Eugene Bardach, A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, Chatham Hause Publishers, New York, 2000. Turgay Ergun, “Kamu Siyasalarının Niteliği”, Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama, TODAİE, Ankara. Mete Yıldız, Kamu Politikası Ders Notları, 2012. http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=66 Politika Süreci İncelemesi ve Karar Verme Hasan Hüseyin Çevik, "Kamu Politikaları ve Karar Verme Süreci", Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları (Geliştirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı), Seçkin Yayıncılık, 2007, s. 131-178. Herbert A. Simon, “Örgütlü Davranışta Ussallık” (Çev. Kemali Saybaşılı), Kemali Saybaşılı(der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 201-216. Hasan Hüseyin Çevik, “Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma:Kavramlar, Aktörler,Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi”, Asım Balcı (ed.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (içinde), Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s.141-142. Charles E. Lindblom, “El Yordamıyla Amaçları Gerçekleştirme Bilimi”,(Çev. Şinasi Aksoy),Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 217-245. Yehezkel Dror, “El Yordamı Yöntemi Bilim mi? Süredurum mu?” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 247-258. Amitai Etzioni, “Bağdaştırıcı Yaklaşım: Karar Almada ‘Üçüncü’ Seçenek” (Çev. Şinasi Aksoy), Kemali Saybaşılı (der.) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar (içinde), Doruk Yayınları, Ankara, 1999, s. 259-280. James E. Anderson, Public Policymaking: An Introduction, Fifth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 2003, s.119-159. Frank Fischer, vd. (ed.), Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods, CRC Press, New York, 2007. Lütfi Yalçın, “Karar Vermeme”, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2004, s.74-90. Politika Transferi Ali Farazmand, “Küreselleşme ve Kamu Yönetimi”, Public Administration Review, 59/6, 1999 (Çev. Sevilay Kaygalak, Mülkiye Dergisi, 25/229, s. 245-278. Mehmet Zahid Sobacı, “Günümüzdeki İdari Reformlara Politika Transferi Odaklı Bir Bakış” içinde N. Akyıldız vd. (Der.) 18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform (Ankara, TODAİE), 2009, s. 117-29. D.Dolowitz ve D. Marsh, “Who Learns What from Whom: a Review of the Policy Transfer Literature”, Political Studies, 44 (2), 1996, s. 343-357. Mehmet Zahid Sobacı, İdari Reform ve Politika Transferi –Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı, Turhan Kitabevi, Ankara 2009, s. 59-94. Naim Kapucu / Muhammet Kösecik, “Ülkeler Arasında Yönetsel Reform Transferi: Yeni Kamu Yönetimi Örneği”, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi (içinde) (der. M. Akif Çukurçayır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003, s.187-225. Önder Kutlu, “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri, Ed. Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk ve Bayram Coşkun, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Ankara, Seçkin, 2003, s.115-133. Mehmet Zahid Sobacı, “Uluslararası Politika Yakınsaması: Kavramsal Çerçeve”, AÜ SBF Dergisi, 63/3, s. 146-159. Türkiye’de Kamu Politikaları -Aktörler Filiz Çulha Zabcı, “Dünya Bankası’nın Küresel Pazar İçin Yeni Stratejisi: Yönetişim”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57/3, 2002, s. 151-179. Birgül A. Güler, "Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116. Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Devlet Düzenlenirken: OECD Türkiye Raporunun Eleştirel Bir Çözümlemesi”, Praksis, Sayı 9, 2002. Sonay Bayramoğlu, “Düzenleyici Etki Analizi: Yasamayı Erksizleştirme Aracı,” Memleket: SiyasetYönetim, Cilt 1, Sayı 2, 2006, s. 95-111. Nuray E. Keskin, “Dünya Bankası ve Eğitimde Yerelleşme: Kamu Okullarında İşletmecilik”, Küreselleşme ve Demokratikleşme Uluslararası Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İİBF Yayını, Antalya 2008, s. 617-624. Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Yılı Raporu: “IMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998-2008 Farklı Hükümetler Tek Siyaset” http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/Yazilar_BSB/BSB2006_Final.pdf Yüksel Akkaya, “Çıkar Grupları ve Korporatist Temsil: TMMOB Örneği”, 2005. http://www.sendika.org/2005/10/cikar-gruplari-ve-korporatist-temsiltmmob-ornegi-yuksel-akkaya/ Kamu Politikası Belgeleri Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı, Aralık 2008. Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi, 2005. Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003; Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi, 2008. Avrupa Birliği İlerleme Raporları, 1998-2012. Dünya Bankası – Türkiye Ortaklığı: Ülke Programının Görünümü, Dünya Bankası, Mart 2012. Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Dünya Bankası Ülke İşbirliği Stratejisi 2012-2015, Dünya Bankası, 2012. Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013, DPT, Ankara 2006. 58. Hükümet Acil Eylem Planı, 3 Ocak 2003. ww.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/2224/aep.pdf 61. Hükümet Programı http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/pgGovProgramme.aspx Orta Vadeli Mali Plan ve ekleri (2013-2015) http://www.bumko.gov.tr/TR,43/orta-vadeli-mali-plan-ve-ekleri.html 2023 Türkiye Vizyonu. www.ozetkitap.com/2023_turkiye_vizyonu.pdf Kamu Politikası Analizi -Örnekler Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 279-382. Sabrina Kayıkçı, “Bir Kamu Politikası Süreci Analizi: 1980 Sonrası Türkiye’de Tütün Politikası”, Mülkiye Dergisi, 24/247, 2005. Metin Özuğurlu, “Sosyal Politikanın Dönüşümü ya da Sıfatın Suretten Kopuşu”, Mülkiye Dergisi, Sayı 239, 2003. s. 59-75. Mustafa Serdar Sezer ve Mete Yıldız, “Türkiye’de Bir Kamu Politikası Sorunu Olarak Yabancı Doktor İstihdamı: Avustralya, Birleşik Krallık ve Kanada Örnekleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 / 3 (2009), s. 43-78. Barış Övgün, “1980’lerden Günümüze Türkiye’nin Tarım Politikası ve Uygulamaya Yansımaları”, Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner (Der), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Nobel, Ankara, 2007, s. 537-556. Barış Övgün, “Bir Politika Transferi Örneği Kalkınma Ajansları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2007, 62-3, s. 233-255. Menaf Turan (der.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir? Ne Değildir?, Paragraf Yayını, Ankara 2005. Birgül A. Güler, "Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi?", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29. Levent Kalyon, Kırmızı Kim?: Türkiye’nin Savunma Politikaları Üzerine, Nobel Yayın, 2010. Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Editör: Barış Övgün, Ankara Üniversitesi SBF – KAYAUM Yayını, Ankara, 2009. http://kayaum.politics.ankara.edu.tr/kamuyonetimiyapi.pdf

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu Politikası Nedir? Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi Kamu Politikası Belgeleri Kamu Politikası Aktörleri Kamu Politikası Analizi Modelleri Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi; Politika Transferi Kamu Politikası ve Küreselleşme Türkiye'de Kamu Politikaları Kamu Politikası Analizine Örnekler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
39 Rapor Sunma 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Konusu, Kapsamı ve İçeriği
2 Kamu Politikası Nedir?
3 Kamu Politikası Analizi Adlı Çalışma Alanının Tarihsel Doğuşu
4 Türkiye’de Kamu Politikası Analizi Alanının Gelişimi
5 Kamu Politikası Belgeleri
6 Kamu Politikası Aktörleri
7 Kamu Politikası Analizi Modelleri
8 Politika Süreci İncelemesi: Politikanın Oluşturulması; Politikanın Kabulü ve Karar Verme; Karar Vermeme Kararı; Politika Uygulaması; Politika Değerlendirmesi
9 Politika Transferi
10 Kamu Politikası ve Küreselleşme
11 Türkiye'de Kamu Politikaları
12 Türkiye'de Kamu Politikaları
13 Kamu Politikası Analizine Örnekler Ödev Sunuşları
14 Kamu Politikası Analizine Örnekler Ödev Sunuşları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530508 Yönetim alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirebilir.
2 1530509 Edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
3 1530511 İktisat politikalarının siyasal-yönetsel karar alma sürecine etkilerini analiz eder.
4 1530507 Kamu politikasını farklı kuramsal yaklaşımlara göre inceler.
5 1530510 Kamu politikası sürecini tanır ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75564 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75565 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75566 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 75567 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 75568 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 75569 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 75570 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 75574 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 75571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 75572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 75573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 75563 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76396 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5
2 5 4 5 4 5
3 5 5 4 4 5
4 5 4 4 4 5
5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek