Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP628 Kalkınma ve Kadın 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarihsel ve toplumsal bir süreç olarak kapitalist kalkınmada kadının ücretli ve ücretsiz emeğinin rolü ile kalkınma politikaları ve uygulamalarının kadınların yaşamlarına etkisinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

*-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülay Toksöz (2011) Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın (2012), der: Saniye Dedeoğlu ve A.Yavuz Elveren, İletişim The Companion to Development Studies, Desai ve Potter

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kalkınma süreciyle kadın emeğinin ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
5 Derse Katılım 14 5 1
10 Tartışma 20 20 1
20 Rapor Hazırlama 2 10 1
21 Rapor Sunma 20 20 1
28 Makale Kritik Etme 14 15 1
34 Okuma 2 30 1
38 Rapor Hazırlama 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 10 10
10 Tartışma 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 14 3 42
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 Kalkınma kavramı, köken ve tarihsel gelişim Mehmet Türkay, Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik, 1.Bölüm
3 Kalkınma kavramı, tarihsel gelişim, stratejiler, ülke örnekleri Gülay Toksöz Kalkınmada Kadın Emeği I. bölüm
4 Kadının ücretli ve ücretsiz emeği temel kavramsal çerçeve Gülay Toksöz Kalkınmada Kadın Emeği 3. bölüm Kadının Hane içi Emeği
5 Kadının ücretli ve ücretsiz emeği üzerine teorik yaklaşımlar http://calismatoplum.org/sayi29/gunes.pdf
http://asosindex.com.tr/TBTKK/msg/821502.pdf
6 Kalkınma ve kadın ilişkisine farklı yaklaşımlar (Kalkınmada Kadın Yaklaşımı, Kadın ve Kalkınma Yaklaşımı, Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Yaklaşımı, ...) Gülay Toksöz Kalkınmada Kadın Emeği, 2. bölüm
7 Ekonomik kalkınma sürecinde kadın emeği Gülay Toksöz Kalkınmada Kadın Emeği, 4. bölüm
8 Ekonomik kalkınma sürecinde kadın emeği 4. bölüm
https://www.tepav.org.tr/kades/folders/BildiriKitabi.pdf
9 Kadınların ev içi yeniden üretim faaliyeti, bakım hizmeti, aile, nüfus politikaları, sosyal politika http://calismatoplum.org/sayi21/atilgan.pdf
10 Tarımda kadın emeği, Türkiye'de tarımda kadınlar, ücretsiz aile işçiliği, kır-kent, göç http://kasaum.ankara.edu.tr/?page_id=182
11 Hizmetlerde kadın emeği, Türkiye'de hizmetler sektöründe kadın emeğinin durumu https://www.youtube.com/watch?v=DgLtPfMVYV8
http://kasaum.ankara.edu.tr/?page_id=182
12 Sanayide kadın emeği, Türkiye'de sanayi sektöründe kadınların durumu, taşeron çalışma, enformelleşme, esnek çalışma, ev eksenli çalışma biçimleri https://www.ttb.org.tr/dergi/index.php/msg/article/viewFile/66/53
13 Küreselleşme, krizler, enformelleşme ve kadın emeği http://www.ttb.org.tr/msg/images/files/dergi/56/56.pdf
14 Yoksulluk, kadın girişimciliği, mikro finans uygulamaları http://www.keig.org/wp-content/uploads/2019/01/Kriz-Kadinlar-Kadin-Emegi-Forumu-Raporu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509304 Kalkınma kavramı ve kalkınma stratejilerini öğrenir
2 1509305 Kadın emeğinin ücretli ve ücretsiz biçimlerini ve bunun kalkınma sürecindeki rolünü anlar
3 1509309 Kalkınma ve kadın ilişkisine farklı yaklaşımları öğrenir
4 1509310 Kalkınma ve kadın ilişkisini farklı tarihsel dönemler ve farklı ülke örnekleri bağlamında tartışır
5 1509311 Türkiye'nin kalkınma sürecinde kadın emeğinin rolünü ve kalkınmanın kadınların yaşamlarına etkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 5 2 4 5 5
2 4 4 4 5 4 3 5 4 4
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4
4 4 4 4 3 5 4 4 4 3
5 5 5 5 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek