Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KAP633 Karşılaştırmalı Edebiyat Bağlamında Kadın Çalışmalarında Biçem Araştırmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türk ve dünya edebiyatında yer alan kadın çalışmalarını özellikle yazarları ve onların eserlerinde takındıkları biçemleri doğrultusunda irdeleyip benzer ve/veya ayrı noktaları ortaya koyabilmek. Karşılaştırmalı edebiyat kuram ve uygulamaları dikkate alınarak edebi eserleri karşılaştırmak yazarlarının takındıkları yazınsal tutumların toplumsal, sosyolojik ve psikolojik yansımalarını genel bir yaklaşımla değerlendirebilmek ve edebiyatın söz konusu bilimlerle doğrudan ilişkisini ortaya koyabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan Genç

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin aşağıda yer alan temel başvuru kitaplarını edinmeleri tavsiye edilmiştir. -Argunşah, Hülya (1999). ‚Kadın ve Edebiyat -I- ‛. Kaşgar, Mayıs, S. 9: 34–40. -Argunşah, Hülya (1999a). ‚Kadın ve Edebiyat - II-‛. Kaşgar, Temmuz, S. 10: 83–87. -Argunşah, Hülya (1999b). ‚Kadın Edebiyatı -III- ‛. Kaşgar, Eylül, S. 11: 100–105. -Batum Menteşe, Oya (2002). ‚Toplumsal Kimlik ve Kadın Yazarlığı‛. Varlık, Mart: 3–8. -Fritz, Leah (1996).Kadın Yazarlar Nasıl Bir Dünya İstiyor?‛ (Çev.: Sevinç Kabakçıoğlu). Kuram, S. 10: 91- 93. -Kolcu, Ali İ. (2008). Edebiyat Kuramları. Erzurum: Salkımsöğüt Yayınevi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Aytaç,Gürsel. (1997). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara: Gündoğan Yayınları. -Dönmezer, Sulhi,(1999). Toplumbilim, İstanbul:Bet -Çalışkan, Sevda (1999) ‚Kadın ve Yazın‛. Literra Edebiyat Yazıları, Şahin Mat. C. 9: s. 163–174. -Dağbeyi, Mehmet A. (1975). ‚Kadın ve Edebiyat‛. Pınar, Haziran -Enginün, İnci. (1992). Mukayeseli Edebiyat, İstanbul: Dergâh Yayınları. -Gündoğan, Deniz (2008). ‚Kurmaca Yazın ve Kadın‛. Hece Edebiyat Dergisi, Nisan, S. 136: 27–34. -Irzık, Sibel ve Parla, Jale (2005). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim Yayınları -Kırkpınar L.(2010), Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, Zeus Kitabevi, İzmir. -Mıtchell, Juliet (1994). ‚Kadınlık, Anlatı ve Ruhçözümleme‛. Kuram Kitap, (Çev.: Mübeccel Kızıltan), Mayıs, S. 5: 39–42. -Mıllet, Kate (1973). Cinsel Politika, (Çev.: Seçkin Selvi), İstanbul: Payel Yayınevi. -Moran, Berna (2007). Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi. İstanbul: İletişim Yayınları -Müller, Harald,. (2001). Kültürlerin Uzlaşması, çev. Ali Çimen, İstanbul: Timaş Yayınları. - Öztürk, Ali Osman (1998). (haz.),Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları, Konya. -Riera, Carmen (1991). ‚Dişi Tekil: Kadın Yazını‛, (Çev.: Ali Özçelebi). Literra Edebiyat Yazıları, C. 2: 201–209. -Sert, Gülperi (1993). ‚Kadın Edebiyatı’ Kavramı Üzerine‛. Gündoğan Edebiyat, Yaz, S. 7: 119–125. -Van Tieghem, (1943).Mukayeseli Edebiyat , çev. Yusuf Şerif Kılıçel, Ankara: Maarif Vekaleti. -Wellek, R. ve A. Warren A., (1993). Edebiyat Teorisi, çev. Ömer Faruk Huyugüzel, İzmir: Aka-demi Kitabevi. -Wellek, R. ve A. Warren, (2001). Yazın Kuramı, çev. Y.Salman ve S.Karantay, 2.baskı, İstanbul: Adam Yayınları. -Yaraman-Başbuğu, Ayşegül (1989). ‚Kadın Yazını, Feminist Eleştiri‛ Sosyalist Feminist Kaktüs, Eylül, S: 8: 58-60. -Yılmaz, Ersoy (2011). ‚Postmodern Mikro Bir Anlatı: Ayşe Teyzemin Kanaviçe Frogonard Yorumu‛. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. Özel Sayı (Kadın ve Edebiyat), C. 2: 768–778.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Türk ve dünya edebiyatlarında yer alan kadın çalışmalarında karşılaştırmalı bir bakış açısıyla seçme eserlerden hareketle biçem araştırması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve genel giriş. Temel kavramlar karşılaştırmalı edebiyat.docx
2 Karşılaştırmalı edebiyata genel bir bakış kaynaklar.docx
3 Karşılaştırmalı edebiyat kuram ve eleştirisi roman incelemesi.docx
4 Edebi eserlerde biçem araştırmaları romanda dil ve üslup.docx
5 Biçem çalışmalarının esasları üslup nedir.docx
6 Kadın çalışmalarının temel nitelikleri storage/app/public/ngenc/130946
gecmisten günümüze kadin.pdf
7 Kadın çalışmalarının kapsam ve alanları Kadının toplumsal durumunun edebiyata yansımaları.doc
8 Ara sınav
9 Türk edebiyatında kadın çalışmalarına yer veren yazarlar Tarih Boyunca Kadın ve Türk Edebiyatında Değişen Kadın İmgesi.docx
10 Türk edebiyatı değerlendirme TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETLERİ VE EDEBİYATIMIZDA KADIN SESLERİ.doc
11 Dünya edebiyatında dönemler Feminist Söylem Ve Kadın Yazarlar.docx
12 Dünya edebiyatında önde gelen kadın çalışmaları seçme eserler https://www.idefix.com/kataloglar_/Daha-Adil-Bir-Dunya-Icin-Feminist-Okumalar/50188
13 Dünya edebiyatının kadın çalışmalarına yer veren yazarlar https://www.independentturkish.com/node/18561/k%C3%BClt%C3%BCr/kad%C4%B1n-yazarlar-taraf%C4%B1ndan-kaleme-al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F-en-iyi-25-kitap
14 Genel değerlendirme storage/app/public/ngenc/130946

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509716 Karşılaştırmalı edebiyat kuram ve uygulamaları hakkında bilgilenir.
2 1509717 Türk ve Dünya edebiyatından seçme örneklerle karşılaştırır.
3 1509718 Karşılaştırmalı edebiyat örneklerinde kadın çalışmalarının yeri ve önemini kavrar.
4 1509719 Karşılaştırmalı edebiyat örneklerinde biçem çalışmalarını kavrar.
5 1509720 Farklı edebiyatlarda edebi eserlerde biçemsel bir araştırmayla kadın çalışmalarının özünü keşfeder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75451 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 75453 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 75452 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 75445 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 75450 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 75449 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 75448 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 75447 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 75446 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 3 3 4 4
2 2 3 4 4 4 4 2 4 3
3 3 4 3 3 2 3 4 3 4
4 4 2 2 3 4 3 4 4 3
5 5 4 5 2 3 5 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek