Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST707 İslam Diplomasi Tarihi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

İslâm diplomasi tarihi ve Müslümanların devletlerarası ilişkileri hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr.İsrafil BALCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Salâhuddin Muneccîd, en-Nuzûm’d-Diblûmâsiyye fi’l-İslâm, Beyrut, 1403/1983. • İsrafil Balcı, Hz. Ömer Döneminde Dilpmasi, Ankara Okulu Yayınları, 2006. • Cahit Baltacı, “İslamda Diplomasi İlminin Doğuşu,” M.Ü.İ.F.D. sy. 5-6, İstanbul, 1993. • Ahmed Ebû Süleyman, İslam’ın Uluslararası İlişkiler Kuramı, çev. Fehmi Koru, İstanbul, 1985 • Muhammed Hamidullah, Diplomatic Relations of Islam With Iran in the Time of the Prophet, Hara-i Maarif-i Islamia, Lahore, 1938. • Vehbe Zuheyli, el-Alâkâtu’d-Devliyye fi’l-İslâm, Beyrut, 1987/1407. • Abdulhalık Nevâvî, el-Alâkatu’d-Devliyye ve’n-Nuzumu’l-Kadaiyye fî’ş-Şeriâti’l-İslâmiyye, Beyrut, 1394/1974. • Hüner Tuncer, Eski ve Yeni Diplomasi, Ankara, 1995 • Harold Nicolson, The Evolution of Diplomatic Method, London, 1953 • Kemal Beydilli, “Dış Politika ve Siyasî Ahlâk,” İlmî Araştırmalar 7, Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, İstanbul 1999 • Ahmed Muhammed Ebû’l-Vefâ, el-Kânûnu’d-Diblûmâsîyyi’l-İslâmî, Kahire, 1412/1992. • Tal’ât Ğuneymî, Ahkâmu’l-Muahedât fî’ş-Şerî’âti’l-İslâmiyye, Munşe’âtu’l-Me’ârif, Kahire • Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, çev. Mehmet Yazgan, İstanbul, 1990 • Ebû Ali Huseyn b. Muhammed İbnü’l-Ferrâ, Rusûlu’l-Mulûk ve men Yesluhu li’r-Risâleti ve’s-Sifâra, nşr. S. Muneccîd, Beyrut, 1972.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hz. Muhammed, dört halife, Emevîler ve Abbâsiler dönemindeki diplomasi tarihi, dersin sınırlarını oluşturmaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 8 8
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 6 9 54
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslâm öncesi Arap diplomasisi https://islamansiklopedisi.org.tr/savas
https://islamansiklopedisi.org.tr/elci
2 Hz. Muhammed döneminde diplomasi
3 Hz. Muhammed dönemindeki komşu devlet veya tabi hükümdarlarla kurulan diplomatik ilişkiler
4 Yabancılarla diplomatik ilişkiler karma konusunda İslâm’ın yaklaşımı
5 Diplomatik görüşmelerde elçi kabulü ve uğurlanması
6 Diplomatik görüşme kaideleri
7 Hz. Ebû Bekir döneminde diplomasi
8 Hz. Ömer döneminde diplomasi
9 Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde diplomasi
10 Emeviler Döneminde Diplomasi
11 Abbasiler döneminde diplomasi
12 Savaş ve barış diplomasisi
13 Kuran ve Sünnette Savaş ve barış
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1392958 Dersi alan öğrenci Hz. Muhammed döneminde kabilelerle ve komşu devletlerle ilişkiler ve bu ilişkilerin mahiyeti hakkında bilgi edinmiş olacak.
2 1398615 Dört Halife, Emevîler ve Abbâsiler döneminde komşu devletler veya gayri müslimlerle ilişkilerin mahiyetine dair bilgi edinilecek.
3 1400826 Müslümanların diplomasiye, diplomatik ilikilere ne tür katkılarının olduğunu, diplomatik ilişkilerde hangi kural veya prensipleri benimsediklerini öğrenmiş olacak
4 1380105 Komşu veya yabancı devletlerle ilişkilerde Müslümanların hangi esaslara göre hareket etmiş olduklarını öğrenecekler.
5 1382986 Müslümanların diplomasiden ne şekilde yararlandıklarını görmüş olacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4
2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 5 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4
4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4
5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek