Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB702 Kuran'A Göre Miras Hükümleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’an’da yer alan miras hükümleri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak YAZICI, Prof. Dr. Mehmet OKUYAN, Prof. Dr. Mustafa ÜNVER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Derveze, İzzet, ed-Düstûru’l-Kur’ânî ve’s-Sünnetü’n-Nebeviyye fî Şuûni’l-Hayât, Beyrut, 1401/1981. Diğer Kaynaklar : * Zuhayli, Vehbe, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, İstanbul, 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an’daki miras hükümlerinin neler olduğunu detaylı bir biçimde ele almayı amaçlayan bu ders, mirasın varisler arasında nasıl pay edileceği konusunu ele alan ayetlerin yorumlarının üzerinde durmasının yanı sıra, mirasçılar adına belirlenen söz konusu bu paylarda sorumluluk ve yükümlülüğünün artmasına paralel olarak miras hisselerinin de artırılma ilkesine vurgu yapmayı amaç edinir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi, amacı yöntemi ve kaynakları.
2 Miras hükümlerini kapsayan ayetler ve yorumları.
3 Mirasın şartları.
4 Mirasçı olmanın sebepleri.
5 Miras almaya mani durumlar.
6 Mirastan mahrumiyet.
7 Varisler ve miras payları.
8 Ebeveynin, dede ve ninenin miras payları.
9 Ara sınavı
10 Eşlerin miras payları.
11 Oğul ve kızların miras payları.
12 Kardeşlerin miras payları.
13 Vasiyet, hükmü ve şartları.
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58240 1181379 Kur’an’daki miras hukukuna ilişkin ayetler hakkında yeterli düzeyde bilgi elde eder.
58241 1153273 Varislerin miras paylarının belirlenmesinde adalet ilkesine ne denli önem verildiği konusunda nitelikli birikime sahip olur.
58242 1156334 Kur’an’daki miras hükümlerine ve dolaylı olarak da topluma olumlu yansımalarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67668 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 67669 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 67671 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 67679 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 67670 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 67678 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 67673 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 67672 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 67675 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 67674 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 67677 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 67676 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,