Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB704 Kur'an'In Yorum İlkeleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kur’ânın yorum ilkelerini detaylı ve sağlıklı bir biçimde öğrenciye kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İshak YAZICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Suyutî, el-Itkân, Kâhire, 2006. 2. Subhi es-Sâlih, Mebâhis, Beyrut, 1974. 3. Mennâ‘ el-Kattân, Mebâhis, Kahire, 1981. 4. Zerkeşî, el-Burhân, Mısır, 1972. 5. Zerkânî, Menâhil, Mısır, ts. 6. İshak Yazıcı, Kur’ân’ın Çizdiği Hedefler, (Sempozyum Tebliği), Samsun, 1989. 7. İshak Yazıcı, Kur’ân’ın Yorumlanmasındaki Temel Prensipler, (Sempozyum Tebliği), Samsun, 1992. 8. İshak Yazıcı, Ulûmu’l-Kur’ân İnceliklerine Dikkat Etmenin Önemi, (Sempozyum Tebliği), Bursa, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tefsir, te’vil, meal ve terceme kavramlarının tanımı
2 Kur’ân ayetlerinin birbiriyle olan lafız ve mana ilişkisi
3 Âyetlerin birbiri arasında var olan lafız ve mana uyumu
4 Âyetlerdeki kelimelerin bağlamlarına dikkat etmenin önemi
5 Bağlamlarından koparılarak te’vil edilen âyetlerden örnekler
6 Ulûmü’l-Kur’ân konularının göz ardı edilmesinin ortaya koyduğu sağlıksız yorumlar
7 Bazı ayetlerin nüzul sebeplerini göz önünde bulundurmanın tefsir açısından önemi
8 Esbab-ı nüzûlün dışlanmasıyla ortaya çıkan sağlıksız yorumlar
9 Muhkem-müteşabih kavramları ve müteşabihlere sağlıklı yaklaşım
10 Ara Sınav
11 Hakikat-mecaz kavramları
12 Kur’ân’da mecaz bulunup bulunmadığı konusundaki tartışmalar
13 Mecazî yaklaşımın ortaya koyduğu sağlıksız yorumlar
14 Kur’ân’da temsilî/sembolik ifadelerin olup olmadığı konusundaki tartışmalar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,