Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB712 Kur'an'da Cümle Üslupları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu ders, Kur’an cümlelerini anlama ve yorumlamada metinden kaynaklanan özellikleri daha iyi tanıma ve ayrıntıları kavrama yeteneği kazandırma amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL

Ön Koşul Dersleri

Kur’an-ı Kerimi Arapça metninden anlayabilecek düzeyde Arapça bilgisine sahip olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fâzıl Sâlih Sâmerrâî, et-Ta‘bîrul-Kur’ânî, Dâru’l-Kütüb, 1989; Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd, Me‘âni’l-Kur’ân, ‘Âlemül-Kütüb, 2. b., Beyrut, 1980, 3/260; Ahmed Nasif el-Cenâbî, es-Siyâku’l-Mûsîkî lil-Cümleti’l-‘Arabiyye ve Eseruhû fi Binâihâ, Mecelletu Âdâbi’l-Mustansırıyye, 1399/1979; Sâmerrâî, Es’iletun Beyâniyye fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Mektebetu’s-Sahâbe, Mısır, I. Baskı, 2008;

Dersin Sunulduğu Dil

Arapça

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur’an cümlelerinin genel özellikleri ile cümle kuruluşlarında dikkat çekn hususlar ve Kur’ana özgü kullanımların tespit ve tahlili.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur’an cümlelerinde takdim-te’hir
2 Tekrarlar
3 Zikir ve hazf
4 Te’kit,
5 Cümle kuruluşlarında benzerlik ve farklılıklar
6 Fasılalar
7 Kur’an cümlelerinin müzikal yapısı
8 İrab dışı harekeler
9 Kur’an’da müfred-tesniye ve cemi uyumu
10 Muteriza cümleler
11 Kur’an kelimelerinde ibdâl
12 Meçhul yapılı cümleler
13 Sıfat cümlelerinin özellikleri
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63454 1398796 Arap Dili ve Belağatinin en temel edebi metni olan Kur’an’daki cümle yapılarını anlama
63455 1401225 Kur’an’daki cümle yapılarında yer alan edebi üsluplar hakkıbda malumat sahibi olma
63456 1407022 Kur’an’daki cümle yapılarının incelenerek temel noktaların kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,