Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB713 Kur'an ve Hadis'Te Mecaz 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Belagatin önemli bir alt birimi olan mecaz konusunun Kur’an ve Hadis’te nasıl işlendiğini teorik ve pratik düzeyde ortaya koymak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Ünver, Doç. Dr. Ali Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bolelli, Nusreddin, Belagat Beyan- Meani - Bedi’ İlimleri Arap Edebiyatı, İFAV., İst. 2001. Cevdet Paşa, Ahmet, Belâgat-ı Osmâniyye, Ankara 2000. Hamza b. Turgut, el-Hevâdî fî Şerhi’l-Mesâlik, thk. Ali Bulut, Samsun 2009. Kılıç, Hulusi, “Belagat” Md., DİA., c. V, s. 381-383. Şerif Radî, Telhîsü’l-Beyân fî Mecâzâti’l-Kur’an, thk. Ali Mahmud, Beyrut, trz. Şerif Radî, el-Mecâzâtü’n-Nebeviyye, thk. Mahmud Mustafa, Kahire 1937.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beyan, Bedii ve Meani ilimlerinden meydana gelen Belagat’ın en önemli alt konularından olan mecazı tanımlamak, kısımlarını tahlil etmek, gerek Arap şiirinden, gerek Kur’an ve hadislerdeki metinlerden hareketle örneklemek, böylece konuyu hem teorik hem pratik düzeyde kavramak

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, amacı, önemi
2 Dilbilim, anlambilim ve edebi sanatlar bağlamında mecaz
3 Mecazın tanımı, mahiyeti, kısımları, örnekleri I
4 Mecazın tanımı, mahiyeti, kısımları, örnekleri II
5 Mecazın tanımı, mahiyeti, kısımları, örnekleri III
6 Mecazın tanımı, mahiyeti, kısımları, örnekleri IV
7 Mecazın tanımı, mahiyeti, kısımları, örnekleri V
8 Ara sınav
9 Bakara Suresinden mecaz örnekleri I
10 Bakara Suresinden mecaz örnekleri II
11 Bakara Suresinden mecaz örnekleri III
12 Hadislerden mecaz örnekleri I
13 Hadislerden mecaz örnekleri II
14 Dersin kazanımları ve sonuçları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130049 1439441 Belagat üstbaşlığı altında mecazın nerede konumlandığını bilir
130050 1439668 Mecazı tanımlar, kısımlarını teşhis eder
130051 1441110 Kur’an’da ve hadislerdeki anlatımları mecaz mesleği açısından tahlil eder
130052 1441539 Kur’an’ın mecaz yönüyle belagatin zirvesinde bulunmasının sebeplerini görür, tahlil eder ve yorumlar
130053 1442645 Arap şiirini çözümleyebilir ve yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,