Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TİB715 Kıraatlerin Tevatürü Meselesi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kıraatlerin Hz. Peygamber’e dayandırılması konusunu kavrar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yaşar KURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İbnü’l-Cezeri, en-Neşr fi’l Kıraatil Aşr, tah. Ali Muhammed Debbağ, Beyrut ts.; İbnü’l-Cezeri, Gayetü’n Nihaye fi Tabakati’l-Kurra, nşr. G. Bergstraesser, Mısır 1932; ed-Dani, el-Mukni’ fi Resmi’l Mesahifi’l-Emsar, tah. Muhammed Sadık Kamhavi, Kahire 1978; ed-Dani, el-Ahrufu’s-Seb’a li’l Kur’an, tah. Abdülmüheymin Tahhan, Mekke 1408; ez-Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1972; Subh-i Salih, Mebahis fi Ulumi’l Kur’an, İstanbul ts.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mütevatir kıraatlerle ilgili örnekler

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mushafların yazısı.
2 Yedi harf meselesi ve lehçe farklılıkları.
3 Hz. Osman’ın İslam merkezlerine gönderdiği Mushaflar arasındaki farklar.
4 Sahabenin elinde bulunan nüshalardaki tefsiri ilaveler.
5 Farklı İslam merkezlerinde bulunan sahabenin kıraatlerine bağlılık.
6 Aynı imamın ravileri arasındaki ihtilaflar.
7 Senetleri yönünden kıraatlerin çeşidi.
8 Sahih kıraatlerde aranan şartlar.
9 Kıraatlerin sayısı ve yedi ile sınırlandırılması.
10 Kıraat imamları.
11 Kıraat imamlarının ravileri.
12 Kıraatlerin tevatürü konusundaki görüşler.
13 Kıraatlerdeki tercih ve tenkitlere misaller.
14 Hz. Peygamber’in kıraatine hadis kitaplarından örnekler.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56856 1375558 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
56857 1388934 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
56858 1390259 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
56859 1391557 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme.
56860 1408514 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
56866 1374590 Alana ait sorunları tespit edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75400 Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2 75401 Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3 75403 Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4 75411 Araştırma konusunun tespiti, araştırılması, yazılması ve değerlendirilmesi aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içersinde davranabilme.
5 75402 Alana ait bilgilerin sahihliğini ve kaynak değerini tespit edebilme.
6 75410 Alana ait bilim dalları kapsamında disiplinler arası çalışma yapabilme.
7 75405 Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
8 75404 Alana ait sorunları tespit edebilme,
9 75407 Alana ait terminolojiyi anlama ve doğru kullanabilme.
10 75406 Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme ,
11 75409 Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
12 75408 Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,